Thị ủy Sa Pa: Quan tâm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 13/12/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 13/12/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai về “tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai”. Trong những năm qua Thị ủy Sa Pa đã bám sát các Nghị quyết, Chỉ thị, các Quy định và văn bản của Trung ương, của tỉnh để lãnh, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đạt kết quả Chỉ thị.

Giai đoạn 2014-2015, Thị ủy Sa Pa luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác quy hoạch với tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 488 người, trong đó số cán bộ được quy hoạch là người dân tộc thiểu số 288 người chiếm 50,16% trên tổng số lượt cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch: các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 10 người, có 03 người là cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, chiếm 30% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch; các chức danh diện cơ quan, đơn vị địa phương quản lý là 478 người, có 277 người là cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 57,94% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch.

Giai đoạn 2015-2020 với tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 713 người, trong đó số cán bộ được quy hoạch là người dân tộc thiểu số 428 người, chiếm 60% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch: các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 14 người, có 06 người là cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, chiếm 42,8 % trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch; các chức danh diện cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý là 409 người, có 335 người là cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số, chiếm 82% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch.

Giai đoạn 2020-2025 với tổng số cán bộ, công chức, viên chức là 728 người, trong đó số cán bộ được quy hoạch là người dân tộc thiểu số 372 người, chiếm 52% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch: các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 17 người, có 05 người là cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, chiếm 29,4% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch; các chức danh cơ quan, đơn vị và địa phương quản lý là 383 người, có 292 người là cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, chiếm 76,2% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng được quan tâm và tạo điều kiện: tổng số là 984 đồng chí cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, trong đó có 476 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, chiếm 48,2% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo; đào tạo theo hình thức cử tuyển: 08 đồng chí là người dân tộc thiểu số; đào tạo lý luận chính trị: 313 đồng chí, trong đó số cán bộ, công chức, viên chức là người dân dân tộc thiểu số là 129, chiếm 41,2% so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo; cán bộ, công chức, viên chức được cử đi bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 363 đồng chí, có 60 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm 23,5%; bồi dưỡng về kỹ năng lao động quản lý cấp phòng là 108 đồng chí, có 33 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm 30,5% so với số được bồi dưỡng.

Trong 08 năm thực hiện Chỉ thị 34, Thị ủy đã chỉ đạo xem xét, thực hiện quy trình sơ tuyển, tuyển dụng và đề nghị tuyển dụng 69 người, trong đó đã xem xét và đề nghị tuyển dụng 40 người là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 58% so với tổng số công chức, viên chức  được tuyển dụng; cán bộ, công chức, viên chức được bổ nhiệm giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý là 95 đồng chí, trong đó có 27 đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 28,42% so với tổng số cán bộ được bổ nhiệm; cán bộ, công chức, viên chức được xem xét bổ nhiệm lại giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý là 106 đồng chí, trong đó có 30 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm 28,3% so với tổng số cán bộ được bổ nhiệm lại; cán bộ, công chức, viên chức được xem xét luân chuyển, điều động giữ các chức danh là 54 đồng chí, có 14 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm 25,9% so với tổng số cán bộ được luân chuyển, điều động. Trong tổng số cán bộ được xem xét luân chuyển, điều động có 06 đồng chí là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (04 đồng chí là cán bộ dân tộc thiểu số). Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được bố trí sử dụng giữ các chức danh là 570 đồng chí, trong đó có 300 đồng chí là người dân tộc thiểu số, chiếm 54,5% so với tổng số cán bộ được bố trí sử dụng.

Đội ngũ cán bộ cho từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị toàn thị xã đã có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý cho sự chuyển tiếp vững vàng, liên tục giữa các thế hệ cán bộ; tạo dựng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu ở các cấp, các ngành có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đảm bảo cho sự phát triển lâu dài và là cơ sở để đào tạo, định hướng đội ngũ cán bộ, nhất là những cán bộ trẻ có triển vọng; tạo môi trường bình đẳng và cơ hội để cán bộ rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Lý Thanh Hòa (Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thị ủy Sa Pa)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 208,274
  • Tất cả: 1,742,909