Phường Hàm Rồng tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 của Tỉnh uỷ Lào Cai

Ngày 26/8/2022 Đảng ủy phường Hàm Rồng tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 của Tỉnh uỷ Lào Cai “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh Lào Cai” và kết quả công tác vận động “cải tạo, tập quán, lạc hậu trên địa bàn phường từ năm 2020 đến nay. Đồng chí Giàng A Sàng – Bí thư Đảng ủy phường chủ trì Hội nghị; Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vàng Thị Bích Liên - Ủy viên BTV Thị ủy - Trưởng Ban dân vận Thị ủy; Các thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng chống tảo hôn phường, các ủy viên Ban chấp hành, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, Người có uy tín, già làng, thầy mo, thầy cúng, các hộ tham gia ký cam kết trong công tác cải tạo tập tục lạc hậu trên địa bàn phường.

Quang cảnh Hội nghị

Phường Hàm Rồng có trên 60% là người đồng bào dân tộc Mông sinh sống, tình trạng tảo hôn trên địa bàn trong thời gian qua vẫn còn xảy ra; trình độ, nhận thức của người dân không đồng đều; còn nhiều phong tục tập quán lạc hậu chưa được cải tiến; khả năng tiếp cận thông tin ít dẫn đến công tác triển khai cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang còn nhiều bất cập. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống chống tảo hôn và hôn nhân cậnhuyết thống thị xã Sa Pa, các cơ quan đơn vị và sự chỉ đạo trực tiếp, sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực của các ban ngành đoàn thể, các thành viên Ban chỉ đạo phường, do vậy công tác tuyên truyền, vận động phòng chống tảo hôn đã đạt được nhiều kết quả. Công tác chỉ đạo về cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang đã đạt được kết quả nhất định, tình trạng tảo hôn giảm đáng kể, trong 5 năm gần đây đã thực hiện lập biên bản và ra quyết định xử lý đối với 12 trường hợp tảo hôn, vận động hoãn cưới tảo hôn đối với 75 trường hợp; không có kết hôn cận huyết thống trên địa bàn phường, tình trạng người chết đưa vào áo quan đạt 100%, số người chết để quá ngày đã giảm so với trước, công tác cải tạo tập tục lạc hậu trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn từng bước được nhân dân ủng hộ.

Đảng ủy phường đã thường xuyên chủ động làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về công tác phòng, chống tảo hôn và HNCHT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình.... Làm tốt công tác quản lý nhà nước về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong 5 năm qua đã tổ chức 14 buổi gặp mặt các Thầy mo, thầy cúng người uy tín của các tổ dân phố trên địa bàn phường để tuyên truyền tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Tổ chức ký cam kết đối với các hộ dân thuộc tổ dân phố số 1, 2, 3 về công tác phòng chống tảo hôn và HNCHT; đổi mới hình thức tuyên truyền như: Đồng chí Bí thư đảng ủy phường gặp mặt và nói chuyện với các em học sinh trường THCS Hàm Rồng về công tác phòng chống tảo hôn và HNCHT, tổ chức tuyên truyền tại đám cưới đã đủ tuổi, tuyên truyền trên loa truyền thanh của phường bằng cả 2 thứ tiếng (tiếng Kinh và tiếng Mông), lồng ghép tuyên truyền các buổi họp dân....

Tại Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh Lào Cai.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Vàng Thị Bích Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban dân vận Thị ủy đã ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo của đảng ủy phường Hàm Rồng trong công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong thời gian qua. Tuy nhiên, đồng chí cũng nhấn mạnh và định hướng thêm: Do phường có địa bàn rộng, chủ yếu là đồi núi dốc, có 3 tổ dân phố giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí thấp, nhận thức của người dân về công tác cải tạo tập tục lạc hậu chưa được đúng đắn, ảnh hưởng của phong tục tập quán và quan niệm lạc hậu của người dân trong hôn nhân, những hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại đã ăn sâu vào mỗi người dân... Do vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức phong phú, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn phường.

Đồng chí Vàng Thị Bích Liên - Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban dân vận Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và chấm dứt hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn phường Hàm Rồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực trên địa bàn phường, trong thời gian tới. Tại Hội nghị, Đồng chí Giàng A Sàng  - Bí thư Đảng ủy Phường đã kết luận, chỉ đạo; đề nghị các cấp, các ngành, cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phòng chống tảo, hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn phường; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thứ hai, đẩy mạnh và đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục về hôn nhân và gia đình; chú trọng lựa chọn nội dung có trọng tâm, biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, sát với thực tiễn và nhận thức của người dân trên địa bàn, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng phụ nữ, thanh, thiếu niên và các tổ dân phố có các trường hợp chuẩn bị tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, cán bộ tuyên vận phường, các tổ tuyên vận; hoạt động ngoại khóa trong các trường học, truyền pháp luật... Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, tổ trưởng, trưởng dòng họ, người uy tín, thầy cúng, thầy mo trong công tác tuyên truyền, vận động.

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và thực thi nghiêm minh theo pháp luật trong công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đặc biệt là các đối tượng đã tảo hôn. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhất là đối tượng là cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; khen thưởng, biểu dương kịp thời những, cá nhân có thành tích trong công tác ngăn chặn, phòng, chống tảo hôn; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những nơi chưa làm tốt trách nhiệm. Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình hay trong tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt công tác phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Thứ tư, thực hiện có hiệu quả các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường; tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất; phụng dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ngăn chặn các luồng văn hóa ngoại lai độc hại xâm nhập vào địa bàn.

Thứ năm, đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, đăng ký kết hôn, cam kết không tảo hôn, thực hiện đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh theo đúng quy định và bảo đảm thực hiện các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em... vào hương ước, quy ước tổ dân phố, tiêu chuẩn xếp loại gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống./.

Nguyễn Hiền - Phường Hàm Rồng
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 518,072
  • Tất cả: 2,403,281