Phương án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa pa thành lập thị xã Sa pa thuộc tỉnh Lào cai
Ngày 6/9/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Kết luận số 263-TB/TU ngày 06/9/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về Đề án xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa mang tầm cỡ quốc tế và nâng cấp huyện Sa Pa thành thị xã Sa Pa, đây là căn cứ pháp lý quan trọng để UBND huyện Sa Pa (đơn vị được UBND tỉnh lựa chọn làm chủ đầu tư) phối hợp với đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng “Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Pa, thành lập thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai”. Nhằm đảm bảo công tác lấy ý kiến nhân dân được khách quan, dân chủ, huyện Sa Pa đăng tải bản thuyết minh ranh giới dự kiến thành lập 6 phường và 10 xã của thị xã Sa Pa như sau:
I. Về hiện trạng huyện Sa Pa
Toàn huyện Sa Pa hiện nay có tổng diện tích tự nhiên 681,37 km2, dân số 62.119 người, với 18 đơn vị hành chính cấp xã (17 xã và 01 thị trấn), cụ thể:
- Xã Bản Khoang có tổng diện tích tự nhiên 56,51 km2, dân số 2.673 nhân khẩu, 514 hộ, 10 thôn.
- Xã Tả Giàng Phìn có tổng diện tích tự nhiên 24,00 km2 , dân số 3.453 nhân khẩu, 695 hộ, 07 thôn.
- Xã Trung Chải có tổng diện tích tự nhiên 38,93 km2 , dân số 3.925 nhân khẩu, 763 hộ, 07 thôn.
- Xã Sa Pả có tổng diện tích tự nhiên 25,93 km2, dân số 5.235 nhân khẩu, 940 hộ, 06 thôn.
- Xã San Sả Hồ có tổng diện tích tự nhiên 55,84 km2, dân số 4.403 nhân khẩu, 736 hộ, 04 thôn.
- Xã Lao Chải có tổng diện tích tự nhiên 29,20 km2, dân số 4.024 nhân khẩu, 686 hộ, 05 thôn.
- Xã Hầu Thào có tổng diện tích tự nhiên 8,80 km2, dân số 2.961 nhân khẩu, 523 hộ, 04 thôn.
- Xã Sử Pán có tổng diện tích tự nhiên 9,30 km2, dân số 2.432 nhân khẩu, 502 hộ, 04 thôn
- Xã Thanh Kim có tổng diện tích tự nhiên 21,68 km2, dân số 1.988 nhân khẩu, 334 hộ, 03 thôn.
- Xã Bản Phùng có tổng diện tích tự nhiên 30,67 km2, dân số 1.981 nhân khẩu, 352 hộ, 06 thôn.
- Xã Nậm Cang có tổng diện tích tự nhiên 71,81 km2, dân số 1.660 nhân khẩu, 324 hộ, 03 thôn.
- Xã Nậm Sài có tổng diện tích tự nhiên 24,81 km2, dân số 1.916 nhân khẩu, 395 hộ, 05 thôn.
- Xã Thanh Phú có tổng diện tích tự nhiên 20,27 km2, dân số 2.390 nhân khẩu, 526 hộ, 05 thôn.
- Xã Suối Thầu có tổng diện tích tự nhiên 29,81 km2, dân số 2.008 nhân khẩu, 358 hộ, 05 thôn.
- Xã Tả Van có tổng diện tích tự nhiên 67,90 km2, dân số 4.133 nhân khẩu, 816 hộ, 07 thôn.
- Xã Tả Phìn có tổng diện tích tự nhiên 27,08 km2, dân số 3.198 nhân khẩu, 662 hộ, 06 thôn.
- Xã Bản Hồ có tổng diện tích tự nhiên 115,11 km2, dân số 2.898 nhân khẩu, 565 hộ, 07 thôn.
- Thị trấn Sa Pa có tổng diện tích tự nhiên 23,65 km2, dân số 10.930 nhân khẩu, 3.275 hộ, 23 tổ dân phố.
(Số liệu chính thức tính đến ngày 31/12/2017 do Chi cục Thống kê huyện Sa Pa cung cấp)
2. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã
Thành lập thị xã Sa Pa gồm 16 đơn vị hành chính cấp xã (10 xã, 06 phường) trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính của huyện Sa Pa hiện nay với tổng diện tích tự nhiên 681,37 km² và dân số 62.119 người (Như vậy, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị xã Sa Pa và các phường trực thuộc thì thị xã Sa Pa đã giảm 02 đơn vị hành chính cấp xã), cụ thể như sau:
2.1. Khu vực thị trấn Sa Pa mở rộng (diện tích 5.525 ha) chia tách để thành lập 06 phường gồm: 
2.1.1. Phường Sa Pa:
Điều chỉnh 650,62 ha, khoảng 1.286 hộ thuộc 15 tổ dân phố của thị trấn Sa Pa (gồm: 13,32 ha tổ 9A; 5,47 ha tổ 9B; 19,00 ha tổ 10; 2,75 ha tổ 7B; 52,68 ha tổ 7A; 8,80 ha tổ 7c; 3,0 ha tổ 8; 8,70 ha tổ 6; 11,31 ha tổ 4B; 2,8 ha tổ 3A; 11,4 ha tổ 3B; 4,92 ha tổ 2b; 12,69 ha tổ 4a; 38,68 ha tổ 5a; 49,38 ha tổ 5b) với 237,86 ha thôn Lý Lao Chải của xã Lao Chải; 144,83 ha thôn Sả Séng của xã Sa Pả và 23,03 ha thôn Hang Đá của xã Hầu Thào.


Hình ảnh ranh giới phường Sa pa.

Ranh giới điều chỉnh: Bắt đầu từ vị trí ngã ba đường Fan Si Pan với đường Vi ô lét chạy theo đường Vi ô lét, dọc theo tỉnh lộ 152 nối vào đường Hầu Thào – Hang Đá nối vào ranh giới quy hoạch chung đô thị Sa Pa vị trí gần đất nhà ông Má A Ư thôn Hang Đá theo ranh giới 364 giữa xã Lao Chải và Tả Van, vào khu ruộng sát đất lúa nhà ông Má A Tính thôn Hầu Chư Ngài, theo đường Hầu Thào Hang Đá gần khu đất nhà ông Lý A Chơ theo ranh giới quy hoạch đường chân núi Hàm Rồng đến cổng trào thị trấn Sa Pa hiện nay, dọc theo quốc lộ 4D đến nút giao đường N1 và quốc lộ 4D (nhà ông Đức Châu) đi dọc đường N1 đến nút giao đường N1 và N4 đi dọc đường N4 đến nút giao N4 và N2, chạy dọc đường N2 đến nút giao đường N2 và quốc lộ 4D, đi dọc đường 4D đến nút giao quốc lộ 4D với đường vào cống huyện, tiếp tục chạy dọc theo quốc lộ 4D rồi vòng theo đường Thác Bạc đến cổng khách sạn Darling giáp với công trình Đức Tuấn đang xây dựng, chạy theo cống thoát nước cắt ngang đường Hoàng Liên và đường Fan Si Pan đi theo khe suối đến vị trí ngã ba với đường Vi ô lét. 
2.1.2. Phường Hàm Rồng
Điều chỉnh 869,94 ha; khoảng 686 hộ thuộc thôn Suối Hồ và 04 tổ dân phố (trong đó: 151,56 ha thôn Suối Hồ; 23 ha tổ 3B; 03 ha tổ 2B; 07 ha tổ 2A; 20,93 ha tổ 01) với 664,45 ha; 353 hộ thuộc 03 thôn của xã Sa Pả (trong đó: 214,68 ha thôn Giàng Tra; 386,13 ha thôn Má Tra; 63,64 ha thôn Sa Pả).
Ranh giới điều chỉnh: Bắt đầu từ vị trí cổng trào thị trấn Sa Pa hiện nay, chạy dọc theo quốc lộ 4D đến cầu 30 phía tay trái hướng ra Lào Cai (Điểm trường thôn Giàng Tra) cắt qua đường trục thôn Giàng Tra sát theo ranh giới đất lúa nhà ông Giàng A Chúng cắt qua đất nhà ông Giàng A Giả theo ranh giới 364 giữa xã Tả Phìn (thôn Can Ngài của xã Tả Phìn) nối với điểm 6 (404862;2474651) nằm trên ranh giới 364 giữa xã Tả Phìn và xã Sa Pả theo ranh giới rừng phòng hộ thôn Suối Hồ đến vị trí đập tràn thôn Suối Hồ (vị trí trạm soát vé dọc đường công vụ của công ty 299) dọc theo Suối Hồ đến vị trí cống huyện dọc theo suối Hồ vị trí nhà bà Trần Thị Thanh tổ 3A, đến nút giao đường vào cống huyện và quốc lộ 4D đi dọc theo quốc lộ 4D hướng ra Lào Cai đến nút giao đường N2 và quốc lộ 4D chạy dọc đường N2 đến nút giao N4 đi dọc đường N4 đến nút giao đường N1 và N4 đi dọc đường N1 đến nút giao đường N1 và quốc lộ 4D (nhà ông Đức Châu) kéo về vị trí cổng trào thị trấn Sa Pa hiện nay.
 

Hình ảnh ranh giới phường Hàm Rồng
2.1.3. Phường Phan Si Păng
Điều chỉnh 1057,9 ha; khoảng 1.091 hộ thuộc 07 tổ dân phố và thôn Suối Hồ (trong đó: 25 ha tổ 3A; 18,20 ha tổ 9A; 10,10 ha tổ 9B; 38,78 ha tổ 9C; 149,13 ha tổ 11A; 106,40 ha tổ 11B; 88,80 ha tổ 12; 533,18 ha thôn Suối Hồ) với 88,31 ha; 35 hộ thuộc 02 thôn của xã San Sả Hồ (trong đó: 30,68 ha thôn Cát Cát và 57,63 ha thôn Sín Chải).
Ranh giới điều chỉnh: Bắt đầu từ điểm 1 (403555; 2471430) tại xã San Sả hồ gần khu ruộng lúa nhà ông Hạng A Chinh (Sao) đội 1 thôn Sín Chải qua khu ruộng lúa thôn Sín Chải đi theo khu ruộng lúa qua sát khu nhà ông Hạng A Chư (Sung) đội 1 thôn Sín Chải, kéo sát khu đất hàng năm khác của nhà ông Vàng A Chúng (Sa) đội 3 thôn Sín Chải và đất nhà ông Hạng A Phàng (Mảo) đội 1 thôn Sín Chải, qua sát khu đất hàng năm khác nhà ông Hạng A Măng (Sung) đội 1 thôn Sín Chải, cắt qua khu đất hàng năm khác nhà ông Vàng A Sủ đội 5 thôn Sín Chải và đất hàng năm khác của nhà ông Phạm Quốc Hưng thôn Cát Cát, chạy song song với đường DH92 về phía taluy âm cách đường DH 92 khoảng 20 m, đến điểm số 4 (405667;2470551) vị trí khu lầu Vọng cảnh dự án Việt Nhật, vòng qua khu đất hàng năm khác nhà ông Má A Kỷ (Chu) đội 2 thôn Cát Cát, tiếp tục chạy theo đường DH92 đến cổng khách sạn Khoáng Sản đến vị trí nhà công vụ công an tỉnh theo đường Thác Bạc ra Quốc lộ 4D chạy dọc theo quốc lộ 4D đến vị trí cống huyện dọc theo suối Hồ vị trí nhà bà Trần Thị Thanh tổ 3A, đến vị trí đập tràn thôn Suối Hồ (vị trí trạm soát vé dọc đường công vụ của công ty 299) chạy qua rừng phòng hộ thôn Suối Hồ xã Sa Pả đến điểm 6 (404862;2474651) nằm trên ranh giới 364 giữa xã Tả Phìn và xã Sa Pả, đến điểm 3 (403601;2475260) vị trí ranh giới 364 giữa xã Tả Phìn và thị trấn Sa Pa theo ranh giới rừng phòng hộ đến khu đồi nhà bà Xoa tổ 12 thị trấn Sa Pa nối vào điểm 2 giao quốc lộ 4D với đường Nguyễn Chí Thanh (Đường rẽ vào ga đi Cáp treo) nối về điểm 1 (403555; 2471430) tại xã San Sả hồ gần khu ruộng lúa nhà ông Hạng A Chinh (Sao) đội 1 thôn Sín Chải. 
 

Hình ảnh ranh giới phường Phan Si Păng
2.1.4. Phường Cầu Mây
Điều chỉnh 648,46 ha; khoảng 450 hộ thuộc 02 tổ dân phố của thị trấn Sa Pa (gồm: 129,55 ha tổ 7A và 26,25 ha tổ 08) với 490,30 ha; 350 hộ thuộc thôn Lý Lao Chải của xã Lao Chải; 0,61 ha thuộc thôn Hang Đá của xã Hầu Thào và 1,75 ha thuộc thôn Cát Cát của xã San Sả Hồ.
Ranh giới điều chỉnh: Bắt đầu từ vị trí ngã ba đường Fan Si Pan với đường Vi ô lét chạy theo đường DH92, đến khu lầu vọng cảnh dự án Việt Nhật theo ranh giới 364 giữa xã San Sả Hồ với thị trấn Sa Pa chạy qua khu ruộng thôn Cát Cát vị trí đất lúa nhà ông Má A Măng (Sông) đội 2 thôn Cát Cát, vòng qua khu đất cây lâu năm nhà ông Má A Chu (Khu) đội 2 thôn Cát Cát theo ranh giới quy hoạch chung đô thị Sa Pa, đến vị trí gần đất nhà ông Má A Ư thôn Hang Đá đi theo đường Hầu Thào – Hang Đá nối vào tỉnh lộ 152 nối vào đường Vi ô lét (khách sạn Pao’s Sa Pa) về vị trí ngã ba đường Vi ô lét với đường Fan Si Pan.
 

Hình ảnh ranh giới phường Cầu Mây
2.1.5. Phường Ô Quý Hồ 
Điều chỉnh 1518,33 ha, khoảng 419 hộ thuộc 03 tổ dân phố của thị trấn Sa Pa (trong đó: 158,79 ha tổ 12; 317,3 ha tổ 13 và 264,67 ha tổ 14) với 777,57 ha; 152 hộ thuộc thôn Sín Chải của xã San Sả Hồ.
Ranh giới điều chỉnh: Bắt đầu từ điểm 1 (403555; 2471430) tại xã Sa Sả Hồ gần khu ruộng lúa nhà ông Hạng A Chinh (Sao) đội 1 thôn Sín Chải qua khu ruộng lúa thôn Sín Chải đến điểm 2 (Giao giữa đường quốc lộ 4D với đường Nguyễn Chí Thanh, đường rẽ vào ga đi Cáp treo) qua khu đồi nhà bà Soa tổ 12 thị trấn Sa Pa, men theo ranh giới khu rừng phòng hộ đấu vào ranh giới quy hoạch chung đô thị Sa Pa tại điểm 3 (403601;2475260) vị trí ranh giới 364 giữa xã Tả Phìn và thị trấn Sa Pa, đi theo ranh giới 364 giữa thị trấn Sa Pa với xã Tả Phìn và xã Bản Khoang, theo ranh giới giữa Lào Cai và Lai Châu, vòng qua khu thác tình yêu theo ranh giới quy hoạch chung đô thị Sa Pa (khu vực xã San Sả Hồ) vòng qua trung tâm nghiên cứu thủy sản nước lạnh Sa Pa thôn Sín Chải, qua sát khu đất lúa nhà ông Vàng A Săng đội 5 thôn Sín Chải, sát khu đất lúa nhà ông Vàng A Lù (Mảo) đội 2 thôn Sín Chải, qua sát khu đất lúa nhà ông Vàng A Phay (Chư) đội 4 thôn Sín Chải, qua sát khu đất lúa nhà ông Vàng A Bâu (Sung) đội 3 thôn Sín Chải, cắt qua khu đất lúa nhà ông Hạng A Lầu (Si) đội 1 thôn Sín Chải nối về điểm số 1 (403555; 2471430) tại xã San Sả hồ gần khu ruộng lúa nhà ông Hạng A Chinh (Sao) đội 1 thôn Sín Chải.
 


Hình ảnh ranh giới phường Ô Quý Hồ
2.1.6. Phường Sa Pả.
Điều chỉnh 779,75 ha, khoảng 662 hộ thuộc 03 tổ dân phố và thôn Suối Hồ (gồm: 16,91 ha tổ 01; 17,80 ha tổ 2A; 8,30 ha tổ 3B và 15,02 ha thôn Suối Hồ) với 693.46 ha, 367 hộ thuộc 04 thôn của xã Sa Pả (gồm: 01 ha thôn Giàng Tra; 358,84 ha thôn Sa Pả; thôn Sâu Chua 141,43 ha; thôn Sả Xéng 192,19ha); 22,71 ha, 20 hộ thuộc thôn Hang Đá của xã Hầu Thào và 5,55 ha thuộc thôn Lý Lao Chải của xã Lao Chải.
Ranh giới điều chỉnh: Bắt đầu từ vị trí cổng trào thị trấn Sa Pa chạy dọc theo ranh giới quy hoạch đường chân núi Hàm Rồng nối vào đường Hầu Thào – Hang Đá gần đất hàng năm khác nhà ông Lý A Chơ thôn Hầu Chư Ngài dọc theo đường Hầu Thào – Hang Đá vòng qua khu huấn luyện thể dục thể thao quốc gia, đến vị trí đường vào vườn rau Tam Đỉnh, theo đường Sâu Chua nối với quốc lộ 4D gần cầu 32 dọc theo quốc lộ 4D về vị trí cổng trào thị trấn Sa Pa.
 


Hình ảnh ranh giới phường Sa Pả
 
Tổng thể  6 phường thuộc thị xã Sa Pa 
2.2. Phần diện tích còn lại của 04 xã giáp thị trấn (nằm ngoài ranh giới công nhận đô thị loại IV) và các xã còn lại được sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính thành 10 xã. Cụ thể: 
2.2.1. Xã Ngũ Chỉ Sơn: Sáp nhập toàn bộ 56,51 km2 diện tích tự nhiên và dân số 2.673 nhân khẩu của xã Bản Khoang với toàn bộ 24,00 km2 diện tích tự nhiên và dân số 3.453 nhân khẩu của xã Tả Giàng Phìn để thành lập xã mới lấy tên là xã Ngũ Chỉ Sơn. 
2.2.2. Xã Thanh Bình: Sáp nhập toàn bộ 30,67 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.981 nhân khẩu của xã Bản Phùng với toàn bộ 21,68 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.988 nhân khẩu của xã Thanh Kim để thành lập xã mới lấy tên là xã Thanh Bình.
2.2.3. Xã Liên Minh: Sáp nhập toàn bộ 24,81 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.916 người của xã Nậm Sài với toàn bộ 71,81 km2 diện tích tự nhiên và dân số 1.660 người của xã Nậm Cang để thành lập xã mới lấy tên là xã Liên Minh. 
2.2.4. Xã Mường Bo: Sáp nhập toàn bộ 20,27 km2 diện tích tự nhiên và dân số 2.390 nhân khẩu của xã Thanh Phú với toàn bộ 29,81 km2 diện tích tự nhiên và dân số 2.008 người của xã Suối Thầu để thành lập xã mới lấy tên là xã Mường Bo.
2.2.5. Xã Trung Chải: Sáp nhập toàn bộ 38,93 km2 diện tích đất tự nhiên và 763 hộ của xã Trung Chải với 10,82 km2 diện tích đất tự nhiên và 220 hộ của xã Sa Pả (phần còn lại sau khi sáp nhập với thị trấn Sa Pa để thành lập các phường)
2.2.6. Xã Hoàng Liên: Sáp nhập 47,16 km2 diện tích tự nhiên và 549 hộ của xã San Sả Hồ với 21,87km2 diện tích tự nhiên và 336 hộ của xã Lao Chải để thành lập xã mới lấy tên là xã Hoàng Liên (phần còn lại của hai xã sau khi sáp nhập với thị trấn Sa Pa để thành lập các phường).
2.2.7. Xã Mường Hoa: Sáp nhập 8,34 km2 diện tích tự nhiên và 503 hộ của xã Hầu Thào (phần còn lại sau khi sáp nhập với thị trấn Sa Pa để thành lập các phường) với toàn bộ 9,30 km2 diện tích tự nhiên và 502 hộ của xã Sử Pán để thành lập xã mới lấy tên là xã Mường Hoa. 
2.2.8. Xã Tả Van: Giữ nguyên hiện trạng.
2.2.9. Xã Bản Hồ: Giữ nguyên hiện trạng.
- Xã Tả Phìn: Giữ nguyên hiện trạng.
3. Địa giới hành chính thị xã Sa Pa sau khi thành lập
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập mới, thị xã Sa Pa có 681,37 km2, dân số 62.119 người, với 16 đơn vị hành chính cấp xã (06 phường và 10 xã). Cụ thể: 
1. Khu vực chính quyền đô thị: Gồm 06 phường:
- Phường Sa Pa: Sau khi sáp nhập và thành lập mới phường Sa Pa có tổng diện tích tự nhiên 6,476 km2 và 1.286 hộ.
- Phường Hàm Rồng: Sau khi sáp nhập và thành lập mới phường Hàm Rồng có tổng diện tích tự nhiên 8,70 km2 và 686 hộ trong đó có 353 hộ.
- Phường Phan Si Păng: Sau khi sáp nhập và thành lập mới phường Phan Si Păng có tổng diện tích tự nhiên 10,58 km2 và 1.126 hộ.
- Phường Cầu Mây: Sau khi sáp nhập và thành lập mới phường Cầu Mây có tổng diện tích tự nhiên 6,5 km2 và 450 hộ.
- Phường Ô Quý Hồ: Sau khi sáp nhập và thành lập mới phường Ô Quý Hồ có tổng diện tích tự nhiên 15,18 km2 và 419 hộ.
- Phường Sa Pả: Sau khi sáp nhập và thành lập mới phương Sa Pả có tổng diện tích tự nhiên 7,79 km2 và 662 hộ.
2. Khu vực chính quyền nông thôn: Gồm 10 xã: 
 - Xã Ngũ Chỉ Sơn: Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Ngũ Chỉ Sơn có diện tích tự nhiên 80,51 km2 và dân số 6.126 nhân khẩu, 1.209 hộ.
- Xã Thanh Bình: Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Thanh Bình có diện tích tự nhiên 52,35 km2 , dân số 3.969 nhân khẩu, 686 hộ.
- Xã Liên Minh: Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Liên Minh có tổng diện tích tự nhiên 96,62 km2, dân số 3.576 nhân khẩu, 719 hộ.
- Xã Mường Bo: Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Mường Bo có tổng diện tích tự nhiên 50,08 km2, dân số 4.398 nhân khẩu, 884 hộ.
- Xã Trung Chải:  Sau khi sáp nhập và thành lập mới, xã Trung Chải có tổng diện tích tự nhiên 49,75 km2 và 983 hộ.
- Xã Hoàng Liên: Sau khi sáp nhập và thành lập mới xã Hoàng Liên có tổng diện tích đất tự nhiên 69,03 km2 và 885 hộ.
- Xã Mường Hoa: Sau khi sáp nhập và thành lập mới xã Mường Hoa có tổng diện tích đất tự nhiên 17,64 km2 và 1.005 hộ. 
- Xã Tả Van: Giữ nguyên hiện trạng với tổng diện tích tự nhiên 67,90 km2, dân số 4.133 nhân khẩu, 816 hộ.
- Xã Bản Hồ: Giữ nguyên hiện trạng với tổng diện tích tự nhiên 115,11 km2, dân số 2.898 nhân khẩu, 565 hộ.
- Xã Tả Phìn: Giữ nguyên hiện trạng với  tổng diện tích tự nhiên 27,08 km2, dân số 3.198 nhân khẩu, 662 hộ. 
Hình ảnh thị xã Sa Pa sau khi thành lập


                                                                                        Thu Giang (Phòng Nội vụ)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 5,629
  • Tất cả: 1,659,913