Kết quả 05 năm thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/11/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với HĐND các cấp tỉnh Lào Cai

Ngay sau khi Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 09/11/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai ban hành, Thị ủy Sa Pa đã chỉ đạo tổ chức triển khai phổ biến quán triệt nghị quyết đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết. 

 

 

Trên cơ sở đó HĐND thị xã và HĐND các xã, phường căn cứ vào nội dung nghị quyết hằng năm tổ chức giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết đối với các cơ quan, đơn vị; UBMTTQ các đoàn thể từ thị xã đến xã, phường tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung của nghị quyết; các Ban xây dựng Đảng Thị ủy lồng ghép vào chương trình, kế hoạch hằng năm để tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các chi đảng bộ trực thuộc trong việc thực hiện nghị quyết…

 

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thị uỷ đã thường xuyên lãnh đạo HĐND thị xã trong việc tổ chức các hoạt động của HĐND về: (1) Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, đã bố trí cấp ủy đối với các chức danh là Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh chỉ đạo bầu ra đại biểu HĐND các cấp đảm bảo theo luật định (trong đó cấp huyện bầu 34 đại biểu, cấp xã bầu 430 đại biểu); (2) Tổ chức 741 cuộc giám sát, khảo sát (trong đó cấp thị xã 61 cuộc, cấp xã 680 cuộc); tổ chức 23 kỳ họp trong đó 11 kỳ họp chuyên đề; tổ chức được 443 cuộc tiếp xúc cử tri (trong đó cấp thị xã 137 cuộc, cấp xã 306 cuộc); (3) Duy trì việc tiếp công dân đảm bảo theo đúng quy định, tiếp nhận các đơn thư, kiến nghị phản ánh để đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Có những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, Thường trực HĐND đã chủ trì tổ chức giám sát sau đó đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục những tồn tại đảm bảo theo quy định; (4) Giải quyết hài hòa các mối quan hệ công tác với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị; HĐND thị xã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan đóng trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo luật định. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc hiệp thương, giám sát, tiếp xúc cử tri, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND…; (5) Cho ý kiến về những nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, những vấn đề phát sinh trên địa bàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; (6) Tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đại biểu HĐND từ thị xã đến các xã, phường; (7) Tổ chức triển khai đánh giá, phân xếp loại đại biểu theo hướng dẫn của tỉnh tại quy định số 01/QĐ-TTHĐND ngày 20/12/2016 và Quy định số 02/QĐ-TT.HĐND ngày 20/12/2016 cùng các văn bản hướng dẫn về đánh giá phân xếp loại chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND, các Ban HĐND từ thị xã đến cơ sở bảo đảm theo quy định trên cơ sở đó lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để nghị khen thưởng động viên kịp thời. 

 

 

Sau 5 năm thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TU đã được HĐND các cấp triển khai có hiệu quả thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động HĐND từ đó giúp cho HĐND luôn chủ động trong công việc nắm bắt tốt tình hình để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng để đi vào cuộc sống của người dân. Dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Đảng, HĐND các cấp đã và đang tiếp tục khẳng định được vị trí vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, ngày càng đáp ứng tốt được yêu cầu và sự mong mỏi của cử tri trên địa bàn./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị ủy)

Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 302,300
  • Tất cả: 1,836,935