Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 18 -CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai” trên địa bàn thị xã Sa Pa

Trong những năm qua, Đảng bộ thị xã Sa Pa luôn coi trọng công tác dân vận, ngay sau khi Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai”  được ban hành. Huyện ủy Sa Pa (nay là Thị ủy Sa Pa) đã ban hành Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 03/10/2016 để quán triệt đến các chi, đảng bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, đồng thời chỉ đạo Ban Dân Vận Thị ủy xây dựng các chương trình phối hợp với UBND thị xã và các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện và công tác dân vận trên địa bàn thị xã tiếp tục được tăng cường và đổi mới gắn với phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ và phương châm Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân thụ hưởng. Do đó đòi hỏi đổi mới cả về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, cả phương thức tiến hành công tác dân vận, hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở, theo hướng thiết thực, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thị ủy Sa Pa luôn bám sát nội dung các văn bản Trung ương, của tỉnh như: Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”;  Kết luận 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước để quán triệt đến 52 chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị Nghị quyết trên. Thông qua quán triệt, triển khai thực hiện các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp từ đó vai trò làm chủ của nhân dân thường xuyên được phát huy thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tham gia đóng góp trong công tác xây dựng chính quyền và kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế trên địa bàn. Điều này được thể hiện rõ qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã thể hiện được vai trò của mình thông qua Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và thực tế cho thấy ở nơi nào cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân thì nơi đó phong trào xây dựng nông thôn mới thực sự có hiệu quả.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 15/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tỉnh Lào Cai” cho thấy công tác dân vận của các cơ quan nhà nước của thị xã Sa Pa có nhiều đổi mới, chuyển biến rõ nét. Nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan, đơn vị trong khối chính quyền về công tác dân vận được nâng lên; vai trò công tác vận động quần chúng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ  thị xã đến các xã, phường đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là trong phong trào xây dựng tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”... vận động nhân dân di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn; tình trạng đơn thư gửi đến các cấp giảm qua các năm..; sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./. 

Quốc Hưng (Văn phòng Thị ủy)

Tin khác
1 2 3 4 5 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  • Điểm tin và sự kiện nổi bật trong tuần 5- tháng 2/2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 302,436
  • Tất cả: 1,837,071