Kết quả thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày ngày 29/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã

Năm 2021 là năm đầu tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII; năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Lào Cai (01/10/1991 - 01/10/2021). Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh mẽ đã ảnh hưởng tiêu cực, sâu rộng đến hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, đồng thời xác định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 sẽ là tiền đề quan trọng để Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ; vì vậy, ngay từ đầu năm Thị ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh và chương trình công tác năm, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thích ứng, linh hoạt trong công tác phòng chống dịch; xây dựng phương án phục hồi du lịch nội địa; chủ động rà soát các nội dung phức tạp (đất đai, GPMB) để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh; chỉ đạo các đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, xã, phường chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng và quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất của năm và của nhiệm kỳ.

 Thị uỷ ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 29/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và kịp thời đưa ra các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Đặc biệt tập trung cao độ chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp; 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 15 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã giai đoạn 2020 - 2025; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh kết hợp với các hoạt động kích cầu du lịch; chủ động làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả trong tình hình mới; quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu về  kinh tế - xã hội năm 2021 ở mức cao nhất. Duy trì chế độ làm việc đúng quy chế, tổ chức 41 cuộc giao ban Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; 12 Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy; 04 Hội nghị Ban Chấp hành; thành lập 06 Tổ giám sát trách nhiệm của đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của 14 Đảng bộ xã, phường; tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân xã Thanh Bình, Mường Hoa, Tả Phìn, Hoàng Liên; tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, Hội Nông dân, Thị đoàn; tổ chức làm việc với UBMTTQ, các đoàn thể, khối khoa giáo, tuyên truyền, khối tài nguyên - môi trường và làm việc với các cơ quan đơn vị về công tác quản lý tài sản công, quỹ đất công, GPMB; xử lý vi phạm trật tự xây dựng; tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án trọng điểm trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo Tổ công tác 1902 thường xuyên duy trì hoạt động tuyên truyền vận động trong công tác GPMB để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ đề ra....

 Đối chiếu với 25 chỉ tiêu tại Nghị quyết số 06 - NQ/TU ngày 29/12/2020 của Thị ủy, kết thúc năm 2021 ước 15 chỉ tiêu đạt và vượt 100%; 04 chỉ tiêu đạt trên 80%; 02 chỉ tiêu đạt trên 50% và 04 chỉ tiêu đạt dưới 50% (Tốc độ tăng trưởng kinh tế; Số lượt khách du lịch; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ huy động vốn trên địa bàn). Trong tổng số chỉ tiêu tỉnh giao gồm: 50 chỉ tiêu, trong đó: 43 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch; 04 chỉ tiêu đạt trên 50%; 03 chỉ tiêu dưới 50%: (1) Số lượt khách du lịch đạt 630.000 lượt/3.000.000 lượt (bằng 21% KH và 21% so với NQ); (2) Doanh thu từ dịch vụ du lịch: 1.938/9.100 tỷ đồng (bằng 21,3% KH và 21% so với NQ); (3) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 0%.

 Trong năm 2022, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Dịch Covid-19 có thể còn kéo dài, xu thế các nước trên thế giới chấp nhận cùng sống chung với dịch bệnh và nước ta cũng đang thích ứng với xu thế đó. Quá trình phục hồi và tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới và trong nước dự báo thấp hơn năm 2021. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, việc thực hiện các chương trình, dự án dự báo sẽ có thuận lợi, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Do đó Thị uỷ Sa Pa xác định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu: (1) Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, tăng cường công tác dự báo tình hình vận dụng vào điều kiện thực tế của địa phương, ngành, lĩnh vực để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cấp, các ngành cần nỗ lực cao để triển khai hoàn thành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Chủ động nắm chắc tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; (2) Tiếp tục triển khai 18 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 15 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai các kế hoạch của Tỉnh ủy tại các buổi làm việc với Sa Pa; (3) Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu. Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về tiếp dân của người đứng đầu để nắm bắt và giải quyết dứt điểm vướng mắc, bức xúc ngay từ cơ sở. Tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình “tuyên vận” ở cơ sở; (4). Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quy định của Trung ương về chức năng nhiệm vụ của loại hình tổ chức cơ sở đảng; triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chú trọng đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ cấp cơ sở; cán bộ những ngành còn đang thiếu cán bộ có trình độ cao (y tế, giáo dục, dịch vụ, du lịch…). Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng đồng bộ với các cơ quan nhà nước, đoàn thể. Quán triệt, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, kết hợp việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và qua dịch vụ bưu chính công ích tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; (5) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền; công tác nắm tình hình nhân dân trên địa bàn. Ủy ban MTTQ và các cơ quan đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định; nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải tạo phong tục tập quán lạc hậu giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phụ nữ không bỏ đi khỏi địa phương, tuyên truyền đạo trái pháp luật, phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội CCB thị xã, Đại hội Công đoàn, Đại hội Đoàn TNCSHCM thị xã Sa Pa nhiệm kỳ 2022 - 2027; (6) Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kịp thời giải quyết các đơn kiến nghị phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế đơn thư tồn đọng, vượt cấp. Hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Giải quyết các đơn thư KNTC còn tồn đọng, đặc biệt là các đơn thư về công tác đền bù GPMB và tranh chấp đất đai; (7) Chủ động, sáng tạo khai thác tiềm năng, lợi thế, khắc phục các hạn chế, khó khăn để phục hồi kinh tế; đột phá trong hành động, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 ở mức cao nhất; (8) Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; giữ vững ANTT- ATXH, kết hợp phát triển kinh tế với QPAN. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, khám nghĩa vụ quan sự và gọi công dân lên đường nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu giao năm 2022; chủ động triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; kiểm tra, kiểm soát đăng ký lưu trú trên địa bàn; (9) Huy động cả hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo khắc phục những khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,306
  • Tất cả: 2,117,515