Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị uỷ Sa Pa

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Chương trình số 08-CTr/TU, ngày 21/9/2020 về công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị uỷ Sa Pa khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ngày 27/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thường vụ Thị uỷ Sa Pa ban hành Chương trình số 27-CTr/TU về công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; trong đó: (1) Ban Thường vụ Thị uỷ kiểm tra chuyên đề 04 cuộc đối với 06 tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (Bổ sung nội dung kiểm tra chuyên đề đối với cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đối với tổ chức đảng được kiểm tra); (2) Ban Chấp hành: Kiểm tra toàn diện 02 cuộc đối với 02 tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (Bổ sung nội dung kiểm tra đối với cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đối với tổ chức đảng được kiểm tra); (3) Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giám sát thường xuyên đối với 16 tổ chức đảng xã, phường; (4) Ban Thường vụ giám sát chuyên đề 04 cuộc đối với 05 tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (Bổ sung nội dung giám sát chuyên đề đối với cá nhân người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đối với tổ chức đảng được giám sát).

Để thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 Thị uỷ yêu cầu: (1) Cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra, giám sát phải chủ động sắp xếp thời gian, chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra, giám sát và các tài liệu có liên quan để các cuộc kiểm tra, giám sát được tiến hành nhanh gọn, đạt hiệu quả cao. Sau các cuộc kiểm tra, giám sát, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và Ban Thường vụ Thị ủy có thông báo kết luận bằng văn bản đến tổ chức đảng và đối tượng được kiểm tra, giám sát để chấp hành, phát huy ưu điểm hoặc khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm (nếu có). Cấp ủy giao cho Ủy ban Kiểm tra Thị ủy theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy để công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả; (2) Các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy, các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Thị ủy căn cứ vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thị xã và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị mình để xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 có trọng tâm, trọng điểm. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát phải báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ủy ban Kiểm tra Thị ủy); (3) Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ trì phối hợp với các Ban Đảng, Văn phòng Thị ủy và các tổ chức đảng có liên quan, giúp cấp ủy xây dựng các quyết định, kế hoạch các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình này và đôn đốc thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo đúng thời gian và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy, các tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát: xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Chủ động tự kiểm tra, giám sát nhằm đưa hoạt động kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ có chất lượng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh. (4) Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, căn cứ vào chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai và tình hình thực tế của địa phương. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sa Pa uỷ quyền và giao cho Ban Thường vụ tổ chức thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Thị ủy chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, tập trung vào các lĩnh vực theo yêu cầu lãnh, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ và báo cáo với Ban Chấp hành tại hội nghị gần nhất./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,556
  • Tất cả: 2,117,765