Kết quả triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2021

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Thị ủy Sa Pa đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy định 28-QĐ/TU và Chỉ thị số 05-CT/TW đến các chi, đảng bộ trực thuộc; toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã; hướng dẫn cán bộ, đảng viên đăng ký nêu gương đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác gắn với việc đánh giá, bình xét, công nhận các mô hình mới, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (trong năm có 4.636 bản đăng ký nêu gương với 07 nội dung theo Quy định 28); bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức; nội dung sinh hoạt thường xuyên của các chi, đảng bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; kết quả học tập và làm theo Bác, xem đây là một trong những căn cứ để phân xếp loại chi, đảng bộ trực thuộc hằng năm; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, gắn với kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh có 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 01 tập thể và 01 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen; 15 tập thể và 30 cá nhân được Chủ tịch UBND thị xã khen thưởng. Tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc" với hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm đến 16 điểm cầu các xã, phường sau đó các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai học tập chuyên đề năm 2021 thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tuyên vận, các buổi họp thôn, tổ dân phố các cuộc họp giao ban hàng tuần, hàng tháng của các cơ quan, đơn vị, địa phương…; đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định 28-QĐ/TU vào các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên trong năm kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Quy định 109-QĐ/TW (Năm 2021, đã tiến hành kiểm tra, giám sát 02 cuộc đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và 04 tổ chức đảng). Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 27/CT-TTg, ngày 08/09/2016 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên.... Năm 2021, có tổng số 32 mô hình, 37 tập thể, 84 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được ghi danh cấp thị xã; 10 mô hình, 10 tập thể, 10 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác được đề nghị ghi danh cấp tỉnh năm 2021. Qua đó cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực học tập theo Bác; thường xuyên vận động gia đình và người thân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, được nội bộ và nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 -CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26/3/2018 của Tỉnh ủy Lào Cai về học tậplàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn, Thị uỷ yêu cầu: (1) Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, đồng thời là chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đây là chuyên đề có tính khái quát cao. Vì vậy, quá trình tuyên truyền cần chú trọng việc lựa chọn nội dung cụ thể để triển khai tổ chức thực hiện sát với tình hình ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; (2) Thông tin, tuyên truyền những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được nêu trong Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó nhấn mạnh việc cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (khóa XI, XII, XIII...) và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị; (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, nhất là giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4) Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng; lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc; bổ sung, điều chỉnh những nội dung về chuẩn mực đạo đức của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cụ thể, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, phù hợp với từng đối tượng. Đưa một số việc, vấn đề cụ thể mang tính đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém, qua đó giải quyết kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vấn đề phức tạp, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; (5) Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác, đặc biệt là tăng cường kiểm tra việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo Quy định số 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương; (6) Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền gương các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ thị xã, tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,327
  • Tất cả: 2,117,536