Kết quả công tác cải cách tư pháp năm 2021 trên địa bàn thị xã

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn, ngay từ đầu năm 2021, Thị uỷ đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp thị xã triển khai công tác cải cách tư pháp trên địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 01/4/2021 về công tác cải cách tư pháp trên địa bàn thị xã Sa Pa năm 2021; Quy chế hoạt động số 01-QC/BCĐCCTP ngày 31/3/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thị xã Sa Pa; Chương trình số 04-CTr/BCĐCCTP ngày 03/03/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thị xã Sa Pa về cải cách tư pháp năm 2021…; các cơ quan tư pháp đã chủ động triển khai các Luật và văn bản liên quan; thực hiện tốt các chỉ đạo của Thị ủy về thực hiện công tác cải cách tư pháp; triển khai thực hiện cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính và các cơ quan có liên quan, tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; luôn xác định đúng vai trò, tầm quan trọng của cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của các cơ quan tư pháp luôn được quan tâm, trang bị đầy đủ để phục vụ công tác chuyên môn trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác của ngành và địa phương. Bộ máy tổ chức, cán bộ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên thẩm phán, thư ký Tòa án, hội thẩm nhân dân, chấp hành viên; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ; ngoài kinh phí ngành dọc cấp trên cấp theo quy định thì cấp uỷ chính quyền thị xã thường xuyên quan tâm tạo điệu kiện và hỗ trợ kinh phí để cho các cơ quan tư pháp hoạt động. HĐND thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy tổt vai trò giám sát các hoạt động của cơ quan tư pháp, kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập, tồn tại, khó khăn vướng mắc để kiến nghị đối với các cấp, các ngành chức năng xem xét giải quyết nhằm nâng cao chất lượng của các cơ quan tư pháp trên địa bàn. Hoạt động của các cơ quan tư pháp được thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án và Chi cục thi hành án dân sự trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật.

Năm 2022 và những năm tiếp theo để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn, Thị uỷ yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý vụ án, vụ việc và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác Cải cách tư pháp; (2) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo tố giác tội phạm và chất lượng điều tra, khám phá các vụ án, không để lọt tội phạm và tập trung nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa đảm bảo dân chủ, công khai, bình đẳng, khách quan theo quy định của pháp luật; (3) Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp; nhất là trong công tác bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; (4) Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp và không ngừng nâng cao chất lượng giám sát đối với các các hoạt động này; (5) Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp; chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; (6) Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên, nhân dân./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,497
  • Tất cả: 2,117,706