Ban Thường vụ Thị uỷ ban hành Chương trình công tác năm 2022

Thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 06/01/2022, Ban Thường vụ Thị ủy ban hành chương trình công tác năm 2022; trong đó với 6 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thị xã, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tăng tốc việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai về phát triển thị xã Sa Pa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; việc thực hiện 15 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã gắn với 18 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26 chỉ tiêu cụ thể đã xác định tại Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; (2) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trọng điểm. Giải quyết dứt điểm các kết luận kiểm tra, thanh tra về xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Duy trì đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác quân sự trên địa bàn. Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát triển các lễ hội truyền thống và phương án bảo vệ thắng cảnh ruộng bậc thang. Chỉ đạo các cơ quan kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp phát sinh; tập trung rà soát, thực hiện các nội dung đã chỉ đạo nhưng tiến độ chậm, chưa xong; giải quyết dứt điểm các vụ việc, các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, phản ánh còn tồn đọng kéo dài; (3) Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy, Thị ủy theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định 28-QĐ/TU ngày 26/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 12-NQ/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Quy định số 1171-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ tỉnh Lào Cai; triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2025 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; (4) Chỉ đạo tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị trên địa bàn; (5) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp. Tập trung giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ chính trị đã đề ra; (6) Tổ chức làm việc với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc để chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Chỉ đạo nắm chắc tình hình cơ sở, giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở; quản lý, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị và nhân dân./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,348
  • Tất cả: 2,117,557