Tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về tình hình thực hiện, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch năm 2022; kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm. Thông qua các hoạt động tuyên truyền khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật hiệu quả của Nhà nước; bồi đắp niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; cổ vũ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; thúc đẩy công tác phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 12/01/2022, Thị uỷ ban hành kế hoạch số 118-KH/TU trong đó yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, triển khai tích cực với các hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và thị xã về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch COVID-19 với các nội dung: (1) Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024; lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương; công tác phòng, chống dịch COVID-19; (2) Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Kết luận số 21-KL/TW); (3) Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm (Quy định số 37-QĐ/TW); (4) Phản ánh tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, điều hành của Chính phủ, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; (5) Thông tin, tuyên truyền về quá trình thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và các kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết của Quốc hội, nhất là những vấn đề về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực; phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài; phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; (6) Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần các kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, các Nghị quyết của Quốc hội khóa XV, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tạo khí thế thi đua học tập, lao động, sản xuất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; (7) Thông tin kịp thời về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác chỉ đạo, phát hiện và xử lý tham nhũng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm; lên án mạnh mẽ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ... gây hậu quả xấu, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm giảm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước ta; (8) Thông tin đối ngoại về những thành tựu đổi mới của thị xã, của tỉnh và đất nước, lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc; quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển; củng cố quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các đối tác; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (9) Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá công tác lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội nước ta và phòng, chống dịch COVID-19. Với các hình thức tuyên truyền: (i) Học tập, quán triệt; (ii) Tuyên truyền trên không gian mạng, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; (iii) Tuyên truyền thông qua tài liệu, ấn phẩm sách, tờ rơi, tờ gấp; (iv). Thông qua hệ thống loa truyền thanh từ thị xã xuống cơ sở, đội tuyên truyền lưu động, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, ban, tổ tuyên vận; (v) Tuyên truyền cổ động trực quan; (vi) Thông qua hoạt động văn hóa - văn nghệ; (vii) Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tạo không khí thi đua học tập, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kiểm soát dịch bệnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 232,400
  • Tất cả: 2,117,609