Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông và trên cơ sở các văn bản chỉa đạo của Trung ương và của tỉnh Thị ủy Sa Pa đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; tổ chức quán triệt, triển khai tại các hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hội nghị giao ban công tác nội chính tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm. Thường xuyên nắm tình hình, đánh giá đúng tình hình địa bàn, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề, vụ việc phát sinh góp phần phát huy những kết quả tích cực, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện; chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ đảm bảo TTATGT. Quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về TTATGT, nhất là Ban ATGT các cấp; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đối với công tác bảo đảm TTATGT ...; Ban ATGT thị xã và các đơn vị thành viên thường xuyên phát động phong trào thi đua bảo đảm TTATGT qua từng năm, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân trong thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT" góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng, thực hiện văn hóa giao thông trong các cơ quan, đơn vị, trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân...

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, các cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường đã có nhiều chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện; công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn thị xã đã đạt được một số kết quả nhất định: Tình hình tai nạn giao thông nhìn chung được kiềm chế; phát huy được vai trò của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân giữ gìn TTATGT"; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT được thực hiện tương đối tốt với nhiều hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông; các hành vi vi phạm về TTATGT đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh; các công trình kết cấu hạ tầng giao thông thiết yếu đã được quan tâm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, nâng cao được năng lực vận tải đồng thời đáp ứng các điều kiện về bảo đảm an toàn giao thông; công tác quản lý kinh doanh vận tải hành khách, giáo dục pháp luật, rèn luyện đạo đức người lái xe đã được triển khai góp phần đưa hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thị xã đi vào trật tự, ổn định; công tác phối hợp liên ngành được tăng cường nhằm xử lý nghiêm các vi phạm về chở hàng quá tải trọng; nhận thức của người hoạt động kinh doanh vận tải được nâng lên, số phương tiện chở hàng quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng giảm rõ rệt. Trong những năm qua đã tổ chức 82 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, thu hút sự tham gia của trên 31.000 lượt người tham dự; gửi hơn 8.000 thông báo vi phạm pháp luật về TTATGT của tổ chức, cá nhân vi phạm về nơi công tác, học tập hoặc cư trú theo đúng quy định nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 của Chính phủ và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với người vi phạm, thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an; xử lý vi phạm hành chính đối với 14.411 trường hợp vi phạm về TTATGT, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 11.954.710.000 đồng, tạm giữ 1753 phương tiện vi phạm; tước quyền sử dụng GPLX đối với 1127 trường hợp; trong đó tập trung vào một số lỗi vi phạm chủ yếu như: Không có Giấy phép lái xe 894 trường hợp; Chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện 250 trường hợp; vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông 582 trường hợp; không đỗi mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 8.239 trường hợp... Các cơ quan tố tụng đã thực hiện tốt công tác điều tra, giải quyết các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm, các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan trên các tuyến giao thông trên địa bàn thị xã. Các vụ án được đưa ra xét xử đảm bảo tính nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không có trường hợp bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai; hình phạt đối với tội phạm về TTATGT có tính răn đe cao.

Dự báo trong những năm tới, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển nhanh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; hoạt động giao thông sẽ có nhiều chuyển biến đáng kể do nhu cầu vận tải, phương tiện cá nhân, nhất là xe mô tô, xe gắn máy sẽ gia tăng. Hạ tầng giao thông không theo kịp sự phát triển của hoạt động vận tải nhất là đường bộ; tình hình thiên tai bão lũ có thể xảy ra nghiêm trọng ảnh hưởng đến hoạt động giao thông nói chung, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao trong khi đó diện tích đất để xây dựng các điểm dừng, đỗ phương tiện giao thông còn hạn hẹp, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, dễ dẫn đến ùn tắc giao thông…. Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, thị xã xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trong Chỉ thị số 18-CT/TW, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ, Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, Kế hoạch số 259-KH/TU ngày 26/09/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGT. Phấn đấu cho mục tiêu chung là hàng năm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã từ 5% - 10% về số vụ, số người chết, bị thương; chủ động phòng chống ùn tắc giao thông; (2) Đổi mới, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến phát triển và đảm bảo an toàn về kết cấu hạ tầng; kỹ năng, đạo đức trách nhiệm của người tham gia giao thông cùng với các chế tài xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo đảm TTATGT; (3) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chương trình đào tạo gắn liền giữa học lý thuyết với thực hành về văn hóa giao thông và đưa vào chương trình chính khóa trong giáo dục học đường. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, các đoàn thể chính trị - xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo trong tuyên truyền về văn hóa giao thông; (4) Rà soát, kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng và điều kiện bảo đảm ATGT của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao trên địa bàn thị xã (bổ sung quỹ đất xây dựng những điểm dừng đỗ phương tiện tại các của ngõ vào thị xã...); thường xuyên rà soát, lập danh sách đề nghị khắc phục kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ theo Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/07/2017 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, kiến nghị bổ sung điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn QCVN41:2019/BGTVT; (5) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về ATGT đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, quản lý người lái xe. Siết chặt việc đăng ký, cấp giấy phép, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải, kiếm soát nghiêm ngặt tải trọng phương tiện ngay từ bến, bãi, kho hàng, từ khâu xếp dỡ đến vận chuyển, giao nhận hàng hóa. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn việc chở hàng cấm, vật liệu dễ cháy nổ trên phương tiện chở khách; kiểm soát tải trọng xe; kiểm tra dấu hiệu sử dụng chất ma túy đối với lái xe...; (6) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành giao thông đô thị với việc đẩy mạnh lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, hệ thống camera giám sát giao thông. Tập trung kết nối, chia sẻ dữ liệu quản lý giao thông, vận tải công cộng và lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT. Đẩy mạnh việc thực hiện xử phạt qua hình ảnh, phạt nguội; (7) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác bảo đảm TTATGT; tăng cường các biện pháp phòng ngừa sai phạm, làm công tác đăng ký, quản lý phương tiện... Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác cứu hộ, cứu nạn và giảm thiểu tai nạn giao thông; đồng thời có chế tài mạnh đối với những hành vi vi phạm TTATGT./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,936
  • Tất cả: 2,403,145