Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cải tạo, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cải tạo, xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong nhân dân trên địa bàn. Thị ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phải coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cũng như có tính lâu dài trong công tác vận động nhân dân đồng thuận thực hiện có hiệu quả và cần có những giải pháp toàn diện trong việc tuyên truyền cải tạo một số tập tục lạc hậu: (1) Tăng cường quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo, chính sách an sinh xã hội; tăng cường nắm tình hình nhân dân và kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo, việc cưới, việc tang, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, việc cải tạo, xóa bỏ các tập tục lạc hậu trong nhân dân; (2) Thường xuyên nắm tình hình cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết; (3) Làm tốt công tác định hướng tuyên truyền các cơ quan thông tin đại chúng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền cải tạo, xóa bỏ các tập tục lạc hậu.

(4) Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về các chủ trương, chính sách mới của Đảng; vận động, giáo dục, thuyết phục đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của dân tộc mình, loại bỏ các hủ tục lạc hậu, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, tinh thần; tổ chức triển khai thực hiện tốt việc cải tạo các tập thục lạc hậu trong nhân dân theo Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 08/10/2020 của Thị ủy Sa Pa về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia cải tạo các tập tục lạc hậu của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2021- 2025; tăng cường nắm tình hình cơ sở, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện tốt Quy ước cơ sở. Đồng thời gắn việc bài trừ hủ tục lạc hậu với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với phương châm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề bức xúc trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số để kịp thời tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền có các giải pháp tư tưởng, nhất là những vấn đề nhạy cảm; khơi dậy và phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, xây dựng đời sống tiến bộ, lành mạnh theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước; (5) Đảng ủy các xã, phường tích cực tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong Nhân dân, trọng tâm: Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật trẻ em, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Kế hoạch số 178-KH/TU, ngày 23/6/2022 về tuyên truyền, vận động Nhân dân cải tạo tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống trên địa bàn thị xã Sa Pa./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,993
  • Tất cả: 2,403,202