Kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Ngay sau khi Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành cùng với các văn bản chỉ đạo của tỉnh Lào Cai, Thị ủy Sa Pa đã tổ chức quán triệt, triển khai và yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW gắn với triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Hằng năm, Thị ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện các Đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ thị xã giai đoạn 2020 - 2025”. Với quyết tâm cao, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thị xã Sa Pa đã được triển khai nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến về nhận thức ở cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là trong lực lượng nòng cốt, lưc lượng an ninh cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã có sự sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời khắc phục khó khăn, thích ứng nhanh với tình hình dịch bệnh Covid-19 trong triển khai thực hiện, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; từ đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn, huy động được sự ủng hộ, vào cuộc của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đã và đang phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; công tác tự quản về ANTT, nhất là phòng, chống dịch bệnh đạt được kết quả quan trọng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong 03 năm qua đã tổ chức tuyên truyền 631 buổi với 51.511 lượt người tham gia; phát 7.159 tờ rơi; 285 buổi tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh với thời lượng 450 phút/ buổi, tuyên truyền đến 27.771 quần chúng nhân dân; tuyên truyền trực tiếp đến hơn 22.030 lượt người dân và khách du lịch trong đợt cao điểm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19...; các cơ quan thông tin đại chúng đã xây dựng nhiều phóng sự, tin bài, chuyên mục về ANTT, trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn an toàn về ANTT. Thông qua hoạt động tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an các cấp 924 nguồn tin, trong đó có 345 nguồn tin có giá trị trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc có liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 14 loại mô hình với tổng số 88 điểm mô hình điển hình tiên tiến đang hoạt động. Số điểm mô hình tự quản về an ninh trật tự mới xây dựng là 38 điểm mô hình. Một số mô hình nổi bật như: Mô hình “Thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”; mô hình “Dòng họ tự quản”; mô hình “Cụm giáp ranh an toàn về ANTT”; mô hình “Tam giác tự quản”…; trong đó, mô hình “Tam giác tự quản” là mô hình do Công an thị xã sáng tạo và áp dụng rất thành công và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, thị xã xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: (1) Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương gắn với triển khai thực hiện 15 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ thị xã giai đoạn 2020 - 2025; (2) Tiếp tục chỉ đạo rà soát lựa chọn, xây dựng mô hình điển hình tiên tiến; đánh giá thực chất các mô hình có hiệu quả, phù hợp với thực tế trong công tác phòng ngừa và đấu tranh tố giác tội phạm, tiếp tục duy trì thực hiện, thanh loại các mô hình kém hiệu quả. Duy trì thực hiện công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự khu vực giáp ranh; (3) Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn; sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm sát với tình hình thực tế địa bàn trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (4) Động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; (5) Triển khai thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, trong đó tiếp tục thực hiện đạt tiêu chí số 19 về "Quốc phòng và An ninh” tại các xã; kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào “toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “xóa đói giảm nghèo”, “chung tay xây dựng nông thôn mới”./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ)

Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 517,860
  • Tất cả: 2,403,069