Quan tâm lãnh chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp thị xã Sa Pa, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội công đoàn các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với đoàn viên, công nhân, người lao động và tổ chức công đoàn, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong nhiệm kỳ tới. Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt kết quả tốt. Ngày 31/5/2022, Thị ủy Sa Pa đã ban hành chỉ thị về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp; trong đó yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 02/CT-BCH, ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chương trình hành động số 68-CTr/TU, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Kế hoạch số 108-KH/TU ngày 10/11/2021 của Thị ủy Sa Pa về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị, nhằm xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Lãnh đạo Ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công đại hội, trong đó cần bảo đảm các nội dung:

- Văn kiện trình Đại hội: (1) Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần ngắn gọn, đánh giá sát thực tình hình thực tế; nêu rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích sâu sắc nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. (2) Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải có dự báo tình hình, nhất là các khó khăn, thách thức trong bối cảnh hiện nay, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và các phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn cơ sở trong giai đoạn đổi mới hiện nay. (3) Khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng các giải pháp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn các cấp, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên qua đó, thu hút công nhân, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động. Bồi dưỡng, phát triển đảng viên trong đoàn viên và công nhân lao động, phát triển các thiết chế công đoàn được hoàn thiện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ chủ chốt công đoàn khóa mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển theo hướng trẻ hóa, phải thực sự là những người tiêu biểu, có đủ phẩm chất, trí tuệ, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn, có khả năng tập hợp công nhân, viên chức, lao động, được đoàn viên tín nhiệm.

3. Liên đoàn Lao động thị xã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, lựa chọn hình thức đại hội đảm bảo theo tinh thần đổi mới, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, đúng quy trình và phù hợp với tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo việc tổ chức Đại hội điểm ở cấp cơ sở để rút kinh nghiệm; lãnh đạo công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng đại hội công đoàn các cấp thành công tốt đẹp.

4. Thời gian tổ chức đại hội:

- Đại hội công đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023 (trong đó Đại hội điểm hoàn thành trước ngày 28/02/2023).

- Đại hội Đại biểu Công đoàn thị xã Sa Pa lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 hoàn thành trước ngày 31/7/2023./.

Quốc Hưng (Văn phòng Thị uỷ    

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
Danh sách video
  • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
1 2 3 
THƯ VIỆN ẢNH
Đăng nhập
  • Trong năm: 365,529
  • Tất cả: 2,250,738