DANH MỤC TTHC CẤP XÃ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

CTTĐT- Thực hiện quy định về công khai Danh mục TTHC cấp xã, Cổng TTĐT huyện đăng tải danh mục các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp được thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã như sau:

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND CẤP XÃ

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Số Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quy trình thực hiện

TTHC tiếp nhận tại BP Một cửa

        TTHC không thuộc phạm vi tiếp nhận tại BP Một cửa

mức độ thực hiện

TTHC tổ chức thực hiện lưu động

TTHC tiếp nhận HS, trả KQ trực tiếp;
TTHC đặc thù

mức 2

Mức 3

Mức 4

Lĩnh vực hộ tịch (21 TTHC)

1

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

2

Đăng ký khai sinh

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

3

Đăng ký kết hôn

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

6

Đăng ký khai tử

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

7

Đăng ký khai sinh lưu động

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

 

x

 

 

 

 

8

Đăng ký kết hôn lưu động

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

 

x

 

 

 

 

9

Đăng ký khai tử lưu động

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

 

x

 

 

 

 

10

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

11

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

12

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

13

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

14

Đăng ký giám hộ

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

15

Đăng ký chấm dứt giám hộ

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

16

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

17

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

18

Đăng ký lại khai sinh

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

19

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

20

Đăng ký lại kết hôn

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

21

Đăng ký lại khai tử

Quyết định số: 1833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

TTHC liên thông (02 TTHC)

22

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

23

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Nuôi con nuôi (03 TTHC)

24

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

25

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

26

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực chứng thực (11)

27

Cấp bản sao từ sổ gốc (TTHC dùng chung các cơ quan quản lý hồ sơ)

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

28

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

29

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể  ký, không thể điểm chỉ được)

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

30

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

31

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

32

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

33

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

34

Chứng thực di chúc

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

35

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

36

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

37

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Quyết định số 2717/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

38

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

Quyết định số 663 /QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

39

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã)

Quyết định số 663 /QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực hòa giải ở có sở (4 TTHC)

40

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Quyết định số  3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

41

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Quyết định số  3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

42

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Quyết định số  3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

43

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Quyết định số  3187/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Bồi thường nhà nước (01)

44

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Quyết định số 2619 /QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Đăng ký biện pháp bảo đảm đối với trường hợp nộp tại cấp xã (09)

45

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm những trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

46

Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai.

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

47

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

48

Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

49

Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký.

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

50

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

51

Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

52

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

53

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của  Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập: Hoàng Trang

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 1,599
 • Trong tuần: 20,105
 • Tất cả: 3,085,591
Đăng nhập