Đảng bộ thị xã Sa Pa - Công tác xây dựng Đảng là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

    Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ thị xã Sa Pa đã tập trung chỉ đạo và có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Việc kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ đảng viên với việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận 01 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các Nghị quyết Trung ương 4 ( Khoá XII, XIII) phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương đã góp phần xây dựng Đảng bộ thị xã trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo nền tảng, động lực để Đảng bộ thị xã Sa Pa đạt kết quả cao trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022 và góp phần sớm hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII đã đề ra.

    Đảng bộ thị xã Sa Pa hiện 51 tổ chức cơ sở đảng, 214  chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Để xây dựng Đảng về chính trị trong sạch vững mạnh, ngay đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thị xã đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI thành các chương trình và 15 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XXIII, sớm ban hành kế hoạch tập trung thực hiện. Việc cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng được thực hiện kịp thời, đồng bộ, cụ thể và cơ bản hiệu quả. Sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong Nhân dân là nền tảng quan trọng để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đặt ra.

    Thực hiện Đề án số 11 về “Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Chính trị tư tưởng, tuyên truyền, vận động trên địa bàn thị xã Sa Pa giai đoạn 2020-2025Thị uỷ chỉ đạo xây dựng kế hoạch từng năm để triển khai thực hiện. Năm 2022, đã tổ chức 15 hội nghị cấp thị xã trên 300 hội nghị cấp xã, phường cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Qua đó, ý thức tự giác học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của cán bộ, đảng viên được nâng cao.

      Cùng với công tác tư tưởng, lý luận, Thị ủy Sa Pa đã quan tâm xây dựng Đảng về đạo đức. Bên cạnh việc ban hành kế hoạch giai đoạn và kế hoạch hàng năm, Thị uỷ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 và Kết luận 01 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tư đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Đưa việc học và làm theo Bác thành một việc làm thường xuyên, thực chất của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo tổ chức đảng trực thuộc đăng ký các nội dung học Bác, cán bộ chủ chốt, đảng viên đăng ký nêu gương theo Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư và Quy định 368 của Tỉnh ủy; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nêu gương, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chuẩn mực đạo đức và khái quát thành khẩu hiệu thực hiện. Thị xã đã ghi danh 16 mô hình, 39 tập thể và 79 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Đó là những tấm gương tiêu biểu trên mọi mặt của đời sống xã hội với những việc làm hết sức thiết thực, đời thường nhưng hiệu quả và sức lan tỏa sâu sắc, thể hiện ý chí, nghị lực, việc cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng và tinh thần, ý thức học tập, làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Đồng chí Dương Đức Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trao giải nhất Hội thi cho Đảng ủy phường Sa Pa

    Việc thực hiện Chỉ thị 05; Kết luận 01 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai với những cách làm sáng tạo, như: Tổ chức Hội thi “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát trực tiếp trên 03 địa chỉ fanpage, phát hành sách “Những tấm gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thị xã Sa Pa giai đoạn 2020-2022”, Ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiến tiến năm 2022.  Học và làm theo Bác từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất; để tư tưởng, phong cách, đạo đức của Người tiếp tục thẩm thấu, ăn sâu vào suy nghĩ, hành động của cán bộ, đảng viên; phát huy hơn nữa vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực sự là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống, trách nhiệm với cộng đồng; thực sự là “công bộc của dân”; là động lực dẫn dắt, thúc đẩy thành công mọi nhiệm vụ chính trị của  thị xã.

Thị xã Sa Pa tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Mường Bo

    Đảng bộ thị xã đã lựa chọn nội dung tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để thực hiện. Năm 2022, thị xã đã tổ chức 04 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân cấp thị xã với 1.160 người tham gia; các xã, phường tổ chức 22 Hội nghị tiếp xúc đối thoại tại cơ sở với 1.930 lượt đại biểu dự. Toàn thị xã có 20 doanh nghiệp Nhà nước có tổ chức công đoàn. Đến hết năm 2022, đã tổ chức tiếp xúc đối thoại với 19/20 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Thị uỷ chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 76 mô hình dân vận khéo; tổ công tác 1902 tổ chức tuyên truyền vận động tại các các dự án đạt hiệu quả cao.

    Thực hiện Đề án số 12 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp thị xã Sa Pa giai đoạn 2020 - 2025”,  tính đến hết năm 2022,  đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp thị xã cơ bản đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh. Công tác cán bộ được tiếp tục được xác định là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, năm 2022, Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành 01 Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh bổ sung quy hoạch, cán bộ các chức danh diện Ban Thường vụ quản lý nhiệm kỳ 2020-2025; 01 Nghị quyết phê duyệt quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện điều động, chỉ định, bổ nhiệm mới đối với 05 đồng chí; điều động luân chuyển 09 đồng chí.

    Thị xã đã tập trung nhiều giải pháp thực hiện tinh gọn bộ máy cấp thị xã, cấp xã. Thực hiện rà soát, sắp xếp bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tham mưu thực hiện chuyển giao Đội bán vé tham quan du lịch thuộc Phòng Văn hoá và thông tin về Ban Quản lý di tích. Chuyển Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc UBND thị xã về thuộc Phòng Quản lý đô thị. Tiếp nhận Trung tâm Y tế thị xã từ Sở y tế về trực thuộc UBND thị xã quản lý; thực hiện Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 06 /16 xã, phường.

   Thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác phát triển Đảng,  đến hết năm 2022, Đảng bộ thị xã đã phát triển đến 3.859 đảng viên. Năm 2022 kết nạp được 134 đảng viên đạt 104,2% so với mục tiêu Nghị quyết. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Đảng bộ luôn vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên nâng luỹ kế từ đầu nhiệm kỳ đến nay lên 407 đảng viên đạt 94,2% mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII. Có được kết quả này là do Đảng bộ thị xã đã xác định đây là một nhiệm vụ cơ bản, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảngquan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát saocó nhiều giải pháp triển khai, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ, công an viên, giáo viên; phát triển đảng tại các thôn, nhất là các thôn thuộc các xã vùng cao. 

    Xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, Thị uỷ Sa Pa đã chỉ đạo kịp thời ban hành các văn bản; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; thực hiện đổi mới công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo hướng sát thực; Ban Thường vụ Thị uỷ thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, thẩm định việc đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo quản lý; có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới như: Tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ trực thuộc đảng uỷ xã, phường; hướng dẫn quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ; thành lập 04 tổ công tác tham dự sinh hoạt tại các thôn, tổ dân phố thuộc đảng bộ các xã phường. Qua đó phương thức lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng có sự đổi mới và nâng cao; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn ở các cấp.

    Một trong những công tác góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng của thị xã Sa Pa trong năm qua là hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng. Ngay từ đầu năm, cấp ủy các cấp đã chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Nội dung tập trung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm và bám sát nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy phụ trách các chi, đảng ủy cơ sở và trực tiếp phụ trách các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy. Trong năm, cấp uỷ thị xã đã thực hiện kiểm tra 06 cuộc đối với 10 tổ chức Đảng, giám sát chuyên đề 05 cuộc đối với 05 tổ chức cơ sở đảng. Các Đảng ủy cơ sở thực hiện 25 cuộc kiểm tra, 16 cuộc giám sát đối với 16 chi bộ. Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 212 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, uốn nắn việc một số tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ đảng và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng không ngừng chỉnh đốn và làm trong sạch nội bộ Đảng.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trao giấy khen BTV Thị ủy cho các chi, đảng bộ tiêu biểu, xuất sắc năm 2022

   Bằng nhiều giải pháp tích cực, công tác xây dựng Đảng của thị xã Sa Pa đã đạt được những kết quả quan trọng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đứckhơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc, ý chí, khát vọng vươn lên để tiếp tục vững bước trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, ngày càng củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Đảng với dân, tạo sự đồng thuận thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./

                                                                                                               

Đỗ Phương - Phó Trưởng BTG Thị ủy
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập