Quyết định 25/QĐ-UBND

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SA PA

 


Số: 25/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Sa Pa, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về phong trào thi đua hoàn thành toàn diện

và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

 


CHỦ TỊCH UBND HUYỆN SA PA

Căn cứ  Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật TĐKT ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật TĐKT ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định 42/2010/NĐ ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Thực hiện Quyết định số: 223/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND tỉnh Lào Cai V/v ban hành Quy định về phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu,  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Xét đề nghị của Thường trực HĐTĐKT huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND huyện, Thường trực Hội đồng TĐKT huyện, các thành viên Hội đồng TĐKT huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Giám đốc các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện căn cứ Quyết định thi hành.

(Đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng)

 

Nơi nhận:                                                              

- Ban TĐKT tỉnh;

- Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;

- TTHU, UBND huyện;

- Như điều 2 QĐ;

- Đài TT-TH huyện ( Đưa tin );

- Lưu VP-NV-TĐ.

CHỦ TỊCH

 

 


UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN SA PA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

QUY ĐỊNH

Về phong trào thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định       /QĐ-UBND ngày    / 02/2012

của Chủ tịch UBND huyện Sa Pa)

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu thi đua

1. Mục tiêu chung:

Tích cực, chủ động, sáng tạo, phát huy sức mạnh toàn diện của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp, các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, phấn đấu thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, an ninh năm 2012, thực hiện thắng lợi 7 chương trình, 27 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV; Nghị quyết huyện Đảng bộ khoá XXI. Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

2. Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thành toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và y tế, văn hoá, thể dục thể thao. Cải thiện đời sống nhân dân đi đôi với xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố Quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Tập trung cải cách hành chính, trọng tâm là kiểm soát thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7 - khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhiệm vụ trọng tâm là chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của công tác Thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; làm cho công tác TĐKT thực sự là công cụ thường xuyên, quan trọng trong lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người; tập trung hướng thi đua về cơ sở, làm cho TĐKT thực sự là của dân, do dân và vì dân.

Điều 2. Nội dung thi đua

1. Chủ đề trọng tâm của phong trào thi đua toàn diện năm 2012 là: Phát huy sáng kiến, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân.

2. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

3. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể xây dựng mục tiêu phấn đấu năm 2012 và kế hoạch năm 2012 về công tác TĐKT, để triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong huyện, nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, Quốc phòng năm 2012.

4. Phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2012 của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương được Huyện uỷ, UBND huyện, Sở, ngành cấp tỉnh giao hoặc đề ra.

5. Kịp thời biểu dương, khen thưởng động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân, các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung nội lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, công tác, học tập và bảo vệ Tổ quốc để đạt thành tích cao nhất.

6. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cơ quan Đảng, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện khen thưởng.

7. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hành tiết kiệm phòng, chống tham ô lãng phí.

9. Tăng cường chỉ đạo điểm về thi đua, đồng thời đẩy mạnh phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; đảm bảo các cấp, các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đều có các điển hình tiên tiến. Đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trọng tâm là các xã chỉ đạo điểm Nậm Cang, Thanh Phú, Sa Pả, Tả Phìn.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng tham gia thi đua

1. Các xã, thị trấn các cơ quan của Đảng thuộc Huyện uỷ, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện và các đơn vị tổ chức trực thuộc có tư cách pháp nhân.

2. Các đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn.

3. Các doanh nghiệp, HTX sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

4. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, người lao động sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Điều 4. Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh giao năm 2012 cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 14% trở lên.

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 50,900 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất Công nghiệp trên địa bàn: 14,3 tỷ đồng.

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 17.996,0 tấn.

- Giá trị sản xuất/ha đất canh tác đạt 29 triệu đồng trở lên.

- Khoanh nuôi bảo vệ 8.084,0 ha rừng; Khoanh nuôi tái sinh 900,0 ha.

- Tỷ lệ đường giao thông liên thôn đạt 90%, trong đó kiên cố hoá đạt 50%.

- Số lao động được tạo việc làm mới cho 920 lao động.

- Duy trì phổ cập GDTH đúng độ tuổi và GDTHCS tại 18/18 xã, thị trấn.

- Tỷ lệ huy động trẻ em 6 - 14 tuổi đến trường: 99,9 %; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đi học mẫu giáo 99,8 %.

- Tỷ lệ số hộ được phủ sóng Đài Tiếng nói Việt Nam trên 90%; Tỷ lệ số hộ được phủ sóng Đài truyền hình Việt Nam trên 80%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,0%.

- Tỷ lệ giảm sinh 1,2‰.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ: 100 %.

- Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại 17 xã; Trú trọng đầu tư xây dựng tại 04 xã: Nậm Cang, Thanh Phú, Sa Pả, Tả Phìn về nông thôn mới.

- Đào tạo văn hóa cho cán bộ cơ sở: 100 người.

- Phấn đấu 65 số thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 6.295 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Điều 5. Khẩu hiệu thi đua là

1. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sa Pa đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, thi đua áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, quyết tâm thực thắng lợi Kế hoạch Nhà nước năm 2012.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và chiến sỹ LLVT quyết tâm thi đua xây dựng và bảo vệ quê hương Sa Pa phát triển, văn minh, giàu đẹp.

3. Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Sa Pa chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng thế mạnh, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2012.

Điều 6. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước: Thực hiện theo Quy định của Luật TĐKT; Nghị định 42/2010/NĐ ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ.

2. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của UBND tỉnh:

2.1 Đối với phong trào thi đua toàn diện: Thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh và các phong trào thi đua chuyên đề của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 - 2015.

2.2 Đối với các phong trào thi đua theo lĩnh vực: Thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh ban hành về các phong trào thi đua theo chuyên đề, lĩnh vực. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện phong trào theo quy định; Trước khi trình ban hành phải có ý kiến tham gia của bộ phận Thường trực HĐTĐKT huyện ( Phòng Nội vụ huyện ) cụ thể:

Công an huyện: Thường trực Phong trào thi đua "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Phòng Lao động, thương binh và xã hội: Thường trực Phong trào thi đua " Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội".

Phòng Kinh tế: Thường trực Phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới".

Phòng Y tế: Thường trực Phong trào thi đua "Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số".

Ban chỉ huy Quân sự huyện: Thường trực Phong trào thi đua "Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh".

Huyện đoàn: Thường trực Phong trào thi đua "Thanh niên làm chủ đất nước"

Phòng Giáo dục và đào tạo: Thường trực Phong trào thi đua "Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực".

Ban Tổ chức Huyện ủy: Thường trực Phong trào thi đua "Xây dựng Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thường trực Phong trào thi đua "Thu, nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015".    

Điều 7. Tiêu chuẩn cụ thể:

1. Cờ thi đua của Chính phủ: Xét tặng cho các tập thể  dẫn đầu các Khối thi đua thuộc tỉnh, đạt tiêu chuẩn sau:

- Có đăng ký Cờ thi đua của Chính phủ;

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm 2012;

- Có nhân tố, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để phổ biến cho các đơn vị khác học tập và làm theo.

- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

- Đạt điểm thi đua từ 95 điểm trở lên (chấm theo phụ lục 2, 3, 4).

- Được khối thi đua suy tôn.

2. Cờ thi đua của UBND tỉnh:

a. Đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các xã, thị trấn:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm 2012; là tập thể tiêu biểu xuất sắc ( Theo từng lĩnh vực ) của tỉnh;

- Có nhân tố, mô hình mới tiêu biểu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao để phổ biến cho các đơn vị khác trong  tỉnh học tập và làm theo.

- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

- Đạt điểm thi đua từ 95 điểm trở lên (chấm theo phụ lục 2, 3, 4).

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Khối thi đua.

- Được khối thi đua suy tôn.

b. Đối với các đơn vị trực thuộc huyện đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ năm 2012. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Có mô hình mới và nhân tố mới để phổ biến cho các đơn vị khác học tập và làm theo.

- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

- Dẫn đầu các khối thi đua và được các đơn vị thuộc huyện đề nghị.

c. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho các đơn vị trực thuộc huyện và các đoàn thể của huyện như sau:

- Mỗi huyện chọn 01 phòng (hoặc ban) trực thuộc xuất sắc nhất.

- 01 đơn vị nhất khối Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố.

- 01 đơn vị nhất khối trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

- 01 đơn vị nhất khối huyện, thành đoàn và tương đương.

- 01 đơn vị nhất khối Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố.

- 01 đơn vị nhất khối Hội Nông dân các huyện, thành phố.

- 01 đơn vị nhất khối trực thuộc Hội Cựu chiến binh tỉnh.

3. Tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc Ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh.

4. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chủ tịchUBND huyện

A - Các danh hiệu thi đua:

Các danh hiệu thi đua được xét tặng cho cán bộ, công chức và các tập thể trực thuộc huyện và được xét tặng trong các phong trào theo lĩnh vực.

a - Lao động tiên tiến và Chiến sỹ tiên tiến:

Được xét tặng cho cán bộ, công chức Nhà nước và Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân thuộc huyện đạt các tiêu chuẩn sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất, chất lượng cao;

- Chấp hành tốt chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luất của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua;

- Tích cực trong công tác và học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ; Có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.

b - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:

            Được xét tặng cho các cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

            - Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hoặc chiến sỹ tiên tiến;

            - Có sáng kiến cải tiến, áp dụng công nghệ mới, phương pháp công tác mới để tăng năng xuất lao động, tăng hiệu quả công tác hoặc mưu trí sáng tạo trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đã được Hội đồng sáng kiến cấp huyện, cấp ngành, Doanh nghiệp công nhận.

            - Gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá.

            c - Tập thể Lao động tiên tiến:

            Được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

            - Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

            - Có phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu qủa;

            - Có 50% cá nhân trong đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên;

            - Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

            B – Giấy khen:

            Hình thức Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện xét tặng cho các tập thể nhỏ thuộc huyện; Các tập thể và cá nhân của các cơ quan của tỉnh, TW đóng trên địa bàn huyện; Lực lượng vũ trang chính qui có thành tích xuất sắc đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 75 của Luật TĐKT. Các cá nhân có thành tích trong các đợt thi đua ngắn ngày; Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua theo lĩnh vực hay có thành tích đột xuất.

            Mỗi người trong một năm chỉ được nhận không quá hai hình thức khen thưởng hoặc một danh hiệu thi đua của Chủ tịch UBND theo thẩm quyền khen thưởng đã quy định của luật ( Trong phong trào thi đua toàn diện và tổng kết các phong trào thi đua theo lĩnh vực hàng năm ).

            Lưu ý:

            1. Trong Phong trào " Toàn dân BVANTQ " UBND huyn ch xét khen  đi tượng từ trưởng, phó các ban công an xã, Bảo vệ chuyên trách và những người dân có thành tích đặc biệt xuất xắc ( Đối tượng Công an viên ủy quyền cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khen ).

            2. Phong trào xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh UBND huyện xét khen thưởng cho các đối tượng từ Thôn đội trưởng dân quân trở lên và tự vệ cấp tiểu đội trưởng trở lên; Các đối tượng là chiến sỹ tự vệ, Tiểu đội trưởng dân quân trở xuống ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, thị trấn xét khen ( Trừ những trường hợp đặc biệt xuất sắc phải có xác nhận của UBND xã và Chỉ huy trưởng BCHQS huyện )

Điều 8. Đăng ký thi đua

- Đăng ký thi đua là căn cứ để chấm điểm thi đua năm 2012 (nội dung đăng ký thi đua thực hiện theo các mẫu tại phụ lục số 2, 3, 4)

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, của huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đăng ký nội dung, chỉ tiêu thi đua của đơn vị, địa phương với UBND huyện (gửi qua Phòng Nội vụ cơ quan Thường trực của Hội đồng TĐKT huyện và các dơn vị là Trưởng khối thi đua trước ngày 28/02/2012). Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị có thể điều chỉnh, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đăng ký với UBND huyện nhưng phải cao hơn mức kế hoạch được giao (đối với Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ thi đua của Chính phủ các đơn vị đăng ký cụ thể trong bản đăng ký thi đua năm 2012).

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cấp huyện và doanh nghiệp tổ chức đăng ký và ký giao ước thi đua cho các tập thể, cá nhân theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoặc đề ra trong năm 2012.

- UBND các xã, thị trấn, các cơ quan thuộc huyện đăng ký tặng Cờ thi đua  của UBND tỉnh qua phòng Nội vụ và đơn vị thường trực các phong trào thi đua theo lĩnh vực. Đăng ký cho Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của huyện qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

- Trưởng khối thi đua tiến hành xây dựng nội dung giao ước thi đua của khối, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua cho các đơn vị thành viên trong khối và gửi giao ước thi đua về UBND huyện (qua phòng Nội vụ ) trước ngày 28/2/2012.

Lưu ý: Về đăng ký thi đua các tập thể và cá nhân chỉ đăng ký Danh hiệu thi đua ( Không đăng ký hình thức khen thưởng ).

Điều 9. Xác lập các kỷ lục thi đua

Thực hiện theo Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 27/1/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về xét, công nhận kỷ lục trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Việc xác lập các kỷ lục thi đua phải dựa trên căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua hàng năm; do đó chỉ xác lập kỷ lục thi đua nếu mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đó được các cấp, các ngành đăng ký thi đua từ đầu năm (thể hiện ở bản đăng ký thi đua). Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị công nhận kỷ lục cấp huyện làm 2 đợt vào 25/5/2012 và 25/11/2012.

Điều 10. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng: Thực hiện theo quy định hiện hành. Thời gian gửi hồ sơ khen thưởng về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện): năm 2012 trước ngày 30/12/2011.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Nhiệm vụ của các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, các doanh nghiệp: Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các doanh nghiệp chủ động tổ chức tốt phong trào thi đua toàn diện trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu nêu trên và báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và năm 2012 về UBND huyện (qua phòng nội vụ huyện) trước ngày 05 của tháng 7 năm 2012 và ngày 30 tháng 12 năm 2012.

Điều 14. Thường trực Hội đồng TĐKT, các thành viên Hội đồng TĐKT huyện: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện phong trào thi đua và định kỳ 6 tháng đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua của khối thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã được phân công chỉ đạo, theo dõi và trình tại kỳ họp Hội đồng TĐKT huyện xem xét cho ý kiến.

Phân công thành viên phụ trách các khối và các địa phương:

Có phụ lục số 1 đính kèm.

Điều 15. Nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng thuộc huyện.

Có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, khẩu hiệu, các điển hình tiên tiến, các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng trong phong trào thi đua toàn diện năm 2012 đến các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Lê Đức Luận

 

Phụ lục 2

QUY ĐỊNH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2012

Đối với các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể: Tổng điểm 100 điểm

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ.UBND ngày     / 02/2012

của Chủ tịch UBND huyện Sa Pa)

–––––

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao: 70 điểm.

1. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao: 60 điểm.

2. Tham mưu, đề xuất và được Huyện ủy, UBND huyện phê duyệt và đề nghị tỉnh đưa vào thực hiện trên địa bàn về cơ chế, chính sách, chế độ, quy hoạch, kế hoạch mới của sở, ban, ngành, đoàn thể: 10 điểm.

II. Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh: 10 điểm

III. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ về công tác TĐKT theo chỉ đạo của UBND và Hội đồng TĐKT huyện: 20 điểm cụ thể:

- Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách kịp thời, sát thực.

- Tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Sở, ngành và Chủ tịch UBND huyện phát động.

- Có đổi mới về nội dung trong công tác TĐKT. Xây dựng được ít nhất 02 điển hình tiên tiến đạt kỷ lục thi đua về một lĩnh vực. Có nhiều sáng kiến trong đó có sáng kiến cấp tỉnh trong các phong trào thi đua yêu nước.

- Thực hiện tốt công tác xét đề nghị khen thưởng và khen thưởng ( Theo thẩm quyền ) chuyên đề, đột xuất đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyển chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Có điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị, cơ quan; Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của khối thi đua; Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công tác TĐKT.

 

Phụ lục 3

 

QUY ĐỊNH CHẤM ĐIỂM THI ĐUA NĂM 2011

Đối với các Doanh nghiệp: Tổng điểm 100 điểm

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ.UBND ngày      / 02/2011

của Chủ tịch UBND huyện Sa Pa)

–––––

I/ Hoạt động sản xuất kinh doanh: 60 điểm, với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây: doanh số kinh doanh; lợi nhuận; nộp thuế; thu nhập bình quân/người/tháng; đầu t­ư mở rộng sản xuất kinh doanh; số lao động có việc làm thường xuyên; ...

II/ Thực hiện công tác ủng hộ nhân đạo tại địa phương: 10 điểm

III/ Xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh: 10 điểm.

III/ Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật và nhiệm vụ về công tác TĐKT theo chỉ đạo của UBND và Hội đồng TĐKT tỉnh: 20 điểm

* Các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng chỉ xét các tổ chức đoàn thể.

 

Ph lc 4

QUY ĐỊNH CHM ĐIM THI ĐUA NĂM 2011

Đối với các xã, thị trấn: Tổng điểm 100 điểm

(Kèm theo Quyết định s       /QĐ.UBND ngày    / 02/2012

ca Ch tch UBND huyện)

––––––

I. Thc hin ch tiêu kế hoch và nhim v được giao: 70 đim.

1. Thc hin các ch tiêu nhim v ch yếu: 65 đim

-       Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản;

-       Lĩnh vực Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

-       Lĩnh vực phát triển sự nghiệp Y tế;

-       Lĩnh vực phát triển Dân số, Kế hoạch hóa Gia đình;

-       Lĩnh vực phát triển sự nghiệp Giáo dục đào tạo;

-       Lĩnh vực phát triển sự nghiệp văn hóa;

-       Lĩnh vực giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo;

-       Thực hiện nhiệm vụ về Quốc phòng - An ninh.

II. Xây dng H thng Chính tr, t chc Đảng, chính quyn, đoàn th trong sch, vng mnh: 10 đim

III. T chc trin khai và thc hin tt các ch trương, chính sách, pháp lut và nhim v v công tác TĐKT theo ch đạo ca UBND và Hi đồng TĐKT huyện: 20 đim

   - Tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng kịp thời, sát thực; Kiện toàn Hội đồng TĐKT đúng quy định; Ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức tốt hoạt động của HĐTĐKT.

- Tổ chức triển khai thực hiện có kết quả các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện phát động.

- Có đổi mới về nội dung trong công tác TĐKT. Xây dựng được ít nhất 02 điển hình tiên tiến đạt kỷ lục thi đua về một lĩnh vực. Có nhiều sáng kiến trong đó có sáng kiến cấp tỉnh trong các phong trào thi đua yêu nước.

- Thực hiện tốt công tác xét đề nghị khen thưởng và khen thưởng ( Theo thẩm quyền ) chuyên đề, đột xuất đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyển chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Có điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị, cơ quan; Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của khối thi đua; Thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý công tác TĐKT.

 

Ph lc 4

PHÂN CÔNG

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TĐKT HUYỆN THEO DÕI CƠ SỞ

 

1. Ông Nguyễn Quang Vĩnh - Phó chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT huyện trực tiếp theo dõi thi đua phong trào "Xây dựng nông thôn mới" và xã Nậm Sài.

2. Ông Nông Thanh Hải - Chủ tịch UBMTTQ huyện trực tiếp theo dõi đôn đốc thi đua khối Đảng - Đoàn thể. và phụ trách xã Lao Chải.

3. Ông Nguyễn Thái Minh - Trưởng phòng Nội vụ trực tiếp theo dõi khối Kinh tế tổng hợp và xã Bản Khoang.

4. Ông Nguyễn Ngọc Khoa - Thành viên Hội đồng TĐKT phụ trách xã Tả Giàng Phìn và Thị trấn Sa Pa.

5. Ông Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thường trực phong trào "Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh" và phụ trách xã Thanh Phú, Bản Hồ.

6. Ông Bùi Trung Đông - Chỉ huy trưởng BCHQS huyện thường trực  phong trào "Xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh"  và phụ trách xã Tả Van.

7. Bà Hà Thị Lân - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện phụ trách phong trào phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà và xã Trung Chải.

8. Ông Vũ Đức Hòa - Bí thư huyện đoàn thường trực phong trào "Thanh niên làm chủ đất nước" và phụ trách xã Bản Phùng.

9. Ông Phạm Tiến Dũng - Chánh Văn phòng Huyện ủy phụ trách xã San Sả Hồ.

10. Ông Đỗ Văn Tân - Chánh Văn phòng UBND huyện theo dõi phong trào " Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số" và phụ trách xã Nậm Cang.

11. Ông Phạm Gia Chiến - Trưởng Công an huyện thường trực phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và phụ trách xã Thanh Kim.

12. Bà Nguyễn Tuyết Lâm - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thường trực phong trào "Thu ngân sách" và phụ trách xã Suối Thầu.

13. Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng phòng Kinh tế thường trực phong trào "Xây dựng Nông thôn mới" và xã Tả Phìn.

14. Bà Trần Thị Sự - Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy phụ trách công tác tuyên truyền và xã Sử Pán.

15. Ông Nguyễn Hữu Đức - Trưởng phòng GD-ĐT huyện thường trực phong trào "Nâng cao chất lượng GD-ĐT và nguồn nhân lực" và xã Hầu Thào.

16. Ông Phí Văn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ huyện theo dõi, phong trào "Thực hiện công tác lao động, chính sách người có công và công tác xã hội" và phụ trách xã Sa Pả.

Các Thành viên Hội đồng TĐKT huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐTĐKT huyện về công tác TĐKT của Khối, đơn vị mình phụ trách; Định kỳ báo cáo tình hình hoạt động và những ý kiến, nhận xét đánh giá với Thường trực Hội đồng TĐKT huyện. 6 tháng một lần bằng văn bản vào 25/5 và 25/11 hàng năm.

Quyết định 25/QĐ-UBND

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 32
 • Hôm nay: 4,159
 • Trong tuần: 14,890
 • Tất cả: 3,080,376
Đăng nhập