Ban Thường vụ Thị ủy cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023
    Ngày 09/12/2023. Thị ủy Sa Pa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy lần thứ 44, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
    Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Thào A Sinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng,Văn phòng Tỉnh ủy phụ trách Sa Pa; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Thị ủy; Văn phòng HĐND&UBND thị xã.
anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

    Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Thị uỷ đã nghe, cho ý kiến vào (1) Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; (2) Các tài liệu trình xin ý kiến Ban Thường vụ Thị ủy trước kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã; (3) Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; (4) Lĩnh vực kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng (5) Kế hoạch tiếp xúc và đối thoại trực tiếp với nhân dân năm 2024; (6) Kế hoạch xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2024. (7) Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023.
    Thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức nhất là tác động của các cuộc xung đột trên thế giới, thị trường bất động sản trầm lắng... song với tinh thần quyết tâm, sáng tạo sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ; hoạt động quyết liệt, chủ động của các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục ổn định, có sự phát triển so với cùng kỳ và đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực Trong 25 nhóm chỉ tiêu chính theo Nghị quyết số 16-NQ/TU của BCH Đảng bộ thị xã có: 17/25 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; 06/25 chỉ tiêu đạt trên 90%; 02/25 nhóm chỉ tiêu có chỉ tiêu thành phần dưới 50% MTNQ. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên với Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP bình quân) 13,89%; giá trị tiểu thủ công nghiệp đạt 260 tỷ đồng (đạt 100%); doanh thu từ khách du lịch đạt 9.615,3 tỷ đồng, đạt 79,56% NQ16; Tổng vốn đầu tư huy động trên địa bàn đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, bằng 20,5% NQ16; Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 8 nghìn tỷ đồng, bằng 100% NQ16; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đến hết năm 2023 là 710,702/570,3 tỷ đồng, đạt 124,6% NQ16. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành 19 lượt tiêu chí, số tiêu chí bình quân đạt 13,3 tiêu chí/xã; đạt 95,7% NQ16; ước hết năm 2023 thị xã có 4/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 80% NQĐH; Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông huyết mạch, các khu, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư trọng điểm tiếp tục được quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ. Hoạt động du lịch tiếp tục phục hồi, phát triển. trong năm, lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 3,5 triệu lượt, tăng 137,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ khách du lịch đạt 9.615,3 tỷ đồng, đạt 79,56%. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và đạt được những tín hiệu rất tích cực.
    Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm triển khai. Trách nhiệm người đứng đầu được quy định rõ ràng cho bí thư, chủ tịch các xã, phường; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thị xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, đạt được nhiều kết quả; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…
    Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Chính trị, nội chính Thị ủy đã quan tâm chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, của thị xã; tuyên truyền việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tổ chức tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện các nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Hoạt động của Hội đồng nhân dân có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả; Công tác dân vận của hệ thống chính trị được tăng cường; Thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định...
    Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, bổ sung những vấn đề liên quan đến bố cục, nội dung dự thảo, số liệu thể hiện minh chứng kết quả của từng phần, câu từ cho phù hợp, sát với thực tế và toàn diện; điều chỉnh một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhiệm vụ chính trị năm 2024.
anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

    Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy Phan Đăng Toàn thống nhất các ý kiến tại hội nghị đồng thời khẳng định, các báo cáo, tờ trình BTV Thị uỷ nghe, cho ý kiến để lãnh đạo, chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trước mắt cũng như lâu dài. Đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới tiếp tục tập trung quan tâm đến lĩnh vực xây dựng Đảng; chung sức, đồng lòng giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm của thị xã. Hoàn tất thủ tục đầu tư, khởi công các dự án, công trình mới theo quy định; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật ở các ngành, các cấp; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, Cùng với đó, Hội nghị cũng đã thảo luận, cho ý kiến về các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2024.
    Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 rất nặng nề. Do đó, Đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, nhất là người đứng đầu, căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu của thị xã đặt ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của từng ngành, từng địa phương, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu năm, Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, đảng viên cần năng động, sáng tạo, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật; từ đó góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ cho cả năm 2024”.
Tuyết Mai (Văn phòng Thị ủy)
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập