Đảng bộ thị xã Sa Pa tăng cường sức lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng

    Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ thị xã đã tập trung trí tuệ, phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành theo phương châm Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đó là “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Thích ứng linh hoạt để phát triển toàn diện”. Trong 25 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết số 09-NQ/TU, có 18/25 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu; có 05/25 nhóm chỉ tiêu đạt trên 90%; 01 nhóm chỉ tiêu đạt trên 73%. Đây là năm ghi nhận nhiều sự đổi mới, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quyết tâm cao trong quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nỗ lực của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị xã. 

anh tin bai

Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức song thị xã đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Điều đó cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm chính trị cao khi triển khai các giải pháp đưa Nghị quyết đi sâu vào cuộc sống. Có được kết quả như vậy là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai. Sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành của tỉnh. Sự lãnh đạo của Thị ủy; sự điều hành năng động, linh hoạt của Ủy ban nhân dân thị xã. Sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

    Kết quả đến nay, mục tiêu đó đã hoàn thành nhờ nỗ lực đồng bộ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo thêm động lực để hướng tới mục tiêu đến năm 2025, đưa thị xã Sa Pa phát triển toàn diện, là Khu du lịch trọng điểm Quốc gia mang tầm quốc tế như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII đã đề ra.

    Trên phạm vi toàn thị xã, các cấp ủy Đảng đều xác định nhiệm vụ mang tính then chốt là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ thị xã hiện có 51 chi, Đảng bộ trực thuộc, 214 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 3.859 đảng viên. Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thị xã Sa Pa đã chỉ đạo tổ chức thành công 213/213 Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Cùng với đó, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm. Trong năm 2022, Đảng bộ thị xã đã kết nạp được 134 đảng viên, đạt 111,7% so với mục tiêu NQ 09-NQ/TU, luỹ kế đến nay đã kết nạp 471 đảng viên (đạt 94,2% mục tiêu NQĐH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025). Thực hiện xét tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 03/02/2022, 19/5/2022, 02/9/2022 và đợt ngày 07/11/2022 với tổng số 42 đồng chí. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc có 10/51 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 19,60%; 41/51 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 80,40%; Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân lãnh đạo, quản lý cũng được đánh giá cao, góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng nói riêng, của hệ thống chính trị thị xã nói chung. 

    Thị xã Sa Pa đã khép lại năm 2022 với những thành quả khá toàn diện, các nhiệm vụ chính trị đều cơ bản hoàn thành, kinh tế có bước chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, đồng thời ứng phó, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Qua đó, tình hình KT-XH của thị xã đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Theo đó tổng số chỉ tiêu tỉnh giao là 50 chỉ tiêu (48 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mức KH tỉnh giao; 02 chỉ tiêu đạt trên 75%). 62/65 chỉ tiêu thị xã giao hoàn thành và vượt mức KH. Tăng trưởng kinh tế là 13,8 % (tăng 12,02% so với năm 2021); tổng thu nhập GRDP bình quân đầu người đạt 105,19 triệu đồng/năm, tăng 32,59 triệu đồng so với năm 2021; thu nhập bình quân 10 xã vùng nông thôn 33,86 triệu đồng, tăng 1,48 triệu đồng so với năm 2021; ngành du lịch, dịch vụ phục hồi tích cực, cơ cấu ngành tăng 6,42% so với năm 2021; lượng khách du lịch đạt 2.536.934 lượt, đạt 101,5%KH, tăng gấp 4 lần so với năm 2021; doanh thu từ dịch vụ, du lịch đạt 7.441 tỷ đồng (đạt 104,4%KH). Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,1% KH. Toàn thị xã có 3 xã đạt chuẩn NTM; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.038,107/575 tỷ đồng, đạt 180,5% KH tỉnh giao và 195,7% KH thị xã giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,26% vượt mục tiêu kế hoạch đặt ra 1,26%.

anh tin bai

Đồng chí Tô Ngọc Liễn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu triển khai nhiệm vụ năm 2023

    Những thành quả đó giúp thị xã có đà phát triển thuận lợi để tiếp tục triển khai nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, năm 2023 là năm kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025) nên là mốc thời gian quan trọng, đòi hỏi địa phương cần triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, hướng tới các mục tiêu tốt đẹp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII đã đề ra. Năm 2023 được dự báo thời tiết, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng tiếp tục biến động sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực KT-XH của thị xã. Do đó, Đảng bộ thị xã xác định mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023 là: “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - quyết liệt - phát triển”. Trong đó phát triển du lịch - dịch vụ - thương mại là trung tâm; phát triển nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nền tảng; phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ổn định, bền vững; đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ tập trung nguồn lực thực hiện “03 nhiệm vụ trọng tâm; 04 lĩnh vực trọng điểm; 05 địa bàn trọng tâm và 06 giải pháp thực hiện”. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Chú trọng thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quyết liệt thực hiện các dự án trọng điểm của thị xã. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội”. Để đạt được những mục tiêu trên, Trong đó, năm 2023, thị xã Sa Pa phấn đấu tăng trưởng kinh tế 14,5%; GRDP bình quân đầu người 118,0 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 570.300 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,8%, tỷ lệ bao phủ thẻ BHYT đạt 98%,....

    Với những tiềm năng, lợi thế nhất là trước những thành tựu đạt được và sự đoàn kết, thống nhất cùng nhau chung sức, chung lòng sẽ là những động lực, nền tảng quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị xã Sa Pa đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới đi lên cùng đất nước, xây dựng thị xã Sa Pa ngày một giàu đẹp, văn minh.

Minh Hải - BTG Thị ủy
Tin tức


 
image
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
 • Đang online: 1
 • Trong tháng: 1
 • Trong năm: 1
 • Tất cả: 1
Đăng nhập