DANH MỤC TTHC CẤP XÃ THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CTTĐT- Thực hiện quy định về công khai Danh mục TTHC cấp xã, Cổng TTĐT huyện đăng tải danh mục các Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động – Thương binh Xã hội được thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND cấp xã như sau:

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND CẤP XÃ


STT

Tên thủ tục hành chính

Số Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quy trình thực hiện

TTHC tiếp nhận tại BP Một cửa

        TTHC không thuộc phạm vi tiếp nhận tại BP Một cửa

mức độ thực hiện

TTHC tổ chức thực hiện lưu động

TTHC tiếp nhận HS, trả KQ trực tiếp;
TTHC đặc thù

mức 2

Mức 3

Mức 4

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (05 TTHC)

1

Thủ tục:  Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

2

Thủ tục:  Đổi cấp lại giấy giấy xác nhận khuyết tật (trong các trường hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được, trẻ khuyết tật từ đủ 06 tuổi trở lên, mất giấy xác nhận khuyết tật).

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

3

Thủ tục:  Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ  nhà ở, sửa chữa nhà ở.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

4

Thủ tục:  Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

5

Thủ tục:  Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 - 2015 thuộc diện đối tượng được ngan sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

TTHC cấp huyện, nộp hồ sơ ở cấp xã (03 TTHC)

6

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Quyết dịnh số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

7

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết dịnh số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

8

Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cứ trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Quyết dịnh số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo (02 TTHC)

9

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Quyết dịnh số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

10

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

Quyết dịnh số 415/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực người có công

11

Thủ tục:  Xác nhận vào  đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sỹ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

12

Thủ tục:  Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội (04 TTHC)

13

Thủ tục:  Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

14

Thủ tục:  Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

15

Thủ tục:  Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng Lam danh mục 1 cửa xong mới cắt

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

16

Thủ tục:  Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Trẻ em (07 TTHC)

17

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

 

 

x

 

 

 

18

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

19

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

20

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

21

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

22

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Quyết định số 3799/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

23

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Xem quy trình tại đây

x

 

 

 

 

 

 

 

Biên tập: Hoàng Trang

Văn phòng HĐND & UBND huyện

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức


 
 • Hướng dẫn phục hồi chức năng bệnh Viêm đường hô hấp cấp tỉnh do SARS-CoV-2 (Covid-19)
  (19/01/2022)
 • Hướng dẫn quy trình bầu cử
  (20/05/2021)
 • Tuần Lễ hội Đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2021
  (03/04/2021)
1 2 3 
Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 1,630
 • Trong tuần: 20,136
 • Tất cả: 3,085,622
Đăng nhập